ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

  • 16 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 9,091 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เรื่อง   รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

-------------------------------

 

                    ด้วย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตรากำลัง  3  ปี (พ.ศ. 2567 ? 2569)  จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังต่อไปนี้

                    1.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)                    จำนวน    1    อัตรา

                    2.  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)                                 จำนวน    1    อัตรา

 

                    โดยผู้ที่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

                    1. คำร้องขอโอน (ย้าย)                                           จำนวน     1    ชุด

                    2. สำเนาทะเบียนประวัติ                                                  จำนวน     1    ชุด

                    3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา                      จำนวน     1    ฉบับ

                    4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา           จำนวน     1    ฉบับ

                    5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                      จำนวน     1    ชุด

 

                    ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5332-1420 ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                              ประกาศ    วันที่   ๑๕   พฤศจิกายน     พ.ศ.   2566
แชร์หน้านี้: