เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

สถานธนานุบาล

นางประทุม มรกตวิจิตรการ

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นางสาวจุฑามาศ ปั๋นฝั้น

พนักงานบัญชี

นายศุภกฤต ทรัพย์ธนทัต

พนักงานรักษาของ

นางรมย์ชลี พรมภักดี

พนักงานเขียนตั๋ว

นายอำนวย ภูมิรัตน์

พนักงานรักษาสถานที่