ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แบบคำขอต่าง ๆ ของกองช่่าง

แบบคำขอต่าง ๆ ของกองช่่าง

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1. แบบคำขออนุญาต (แบบ ข.1)

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมาขอ) 1 ชุด

5. โฉนดที่ดิน 2 ชุด

6. แบบแปลนก่อสร้างบ้าน 3 ชุด

7. น.2 , น.4 ของสถาปนิก (ในกรณีที่พื้นที่เกิน 150 ต.ร.ม.)

8. น.2 , น.4 ของวิศวกร (ในกรณีที่พื้นที่เกิน 150 ต.ร.ม.)

9. รายงานการคำนวณ (ในกรณีที่พื้นที่เกิน 150 ต.ร.ม.)

10. หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร

11. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่เจ้าของผู้ขออนุญาตไม่ได้มาขอด้วยตนเองสำเนา ปชช ,ทะเบียนบ้าน

และติดอากรแสตมป์เรื่องละ 10 บาท)

12. หนังสือฟอร์มยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่ดินไม่ใช่ของผู้ขออนุญาต +สำเนา ปชช

และทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน)

13. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน (ถ้ามี)

  • เขตที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลยางเนิ้ง และตำบลหนองผึ้งบางส่วน

- ขออนุญาตเขต 1

- หนังสือมอบอำนาจ

- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

- แบบฟอร์ม น.2

- แบบฟอร์ม น.4

  • เขตที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลยางเนิ้ง และตำบลหนองผึ้งบางส่วน

ขออนุญาตเขต 2

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

แบบฟอร์ม น.2

แบบฟอร์ม น.4

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (เขต 2) 168 KB. 35
2 หนังสือมอบอำนาจ (เขต 2) 347 KB. 30
3 แบบฟอร์ม น.4 (เขต 2) 133 KB. 32
4 แบบฟอร์ม น.2 (เขต 2) 438 KB. 29
5 แบบ ข.1 (เขต 2) 264 KB. 28
6 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (เขต 1) 168 KB. 30
7 หนังสือมอบอำนาจ (เขต 1) 347 KB. 33
8 แบบฟอร์ม น.4 (เขต 1) 133 KB. 32
9 แบบฟอร์ม น.2 (เขต 1) 438 KB. 30
10 แบบฟอร์ม ข.1 (เขต 1) 263 KB. 30
11 แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 1.35 MB. 74
12 แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 1.43 MB. 66
13 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 856 KB. 63
14 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1.14 MB. 72
15 แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 1.41 MB. 31
16 แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 1.45 MB. 67
17 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1.40 MB. 68แชร์หน้านี้: