เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศุภิกา หนูเผ่า

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายอนุชาติ ปนันคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชร์ธีรัตน์ สิงห์คำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนิวัฒน์ เเสงบุญ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวภิญญดา ขันเเก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวกันยา ตนบุญ

คนงานทั่วไป

นายนิพันธ์ ใจสม

คนงานทั่วไป

นายเฉลิมพล ตนบุญ

คนงานทั่วไป

นายสมิง นันตา

คนงานทั่วไป

นายพรอนันต์ อินปั๋น

คนงานทั่วไป

นายชัยยันต์ รัตนเพชร

คนงานทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ ยืนยงค์

คนงานทั่วไป

นายสิทธิชัย ศิริพาณิชย์

คนงานทั่วไป

นายบุญมา ศรีภูมินทร์

คนงานทั่วไป

นายสมเกียรติ ศรีฟอง

คนงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอาทิตตยา หลวงชัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางดวงรดา ศรีอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

สิบเอกสุทัศน์ มูลรังษี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธนิษฐ์นันท์ ธงสิบเจ็ด

คนงานทั่วไป

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายไกรวุฒิ เเก้วใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบัญชา กัณธรรม

คนงานประจำรถขยะ

นางสาวธนภรณ์ เกษมเสนากุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอาสา ทรายมูล

คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ธนพร หวลศรี

คนงานทั่วไป

นายพรเทวัญ ปัญญา

คนงานทั่วไป