ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2567

  • 27 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 40 ครั้ง

  • วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปี 2567  โดย นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ   นางประนอม  พานิชเจริญ  พัฒนาการอำเภอสันกำแพง  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"    และนางกลิ่นสุคนธ์  พรหมชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอสารภี  วิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ"   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


  • วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะศึกษาดูงาน เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทสตรีกับการพัฒนาอาชีพ และศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน/กิจกรรมกลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง และนำความรู้ที่ได้รับฟังมาสรุปผลการระดมความคิดเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปี 2567
  • วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะศึกษาดูงาน เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ?บทบาทสตรีในการพัฒนาชุนชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง? ณ เทศบาลตำบลบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำชุมชน ประจำปี 2567

แชร์หน้านี้: