ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service : OSS

  • 31 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 309 ครั้ง

เนื่องด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ราชการในระดับพื้นที่ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นการนำระบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 ? 2570) หมุดหมายที่ 13 ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งหมุดหมายดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภารวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service : OSS ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service : OSS โดยให้บริการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีงานบริการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีงานบริการของส่วนราชการอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ จำนวน 22 งานบริการ ได้แก่

1.1 งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 บริการ

1.2 งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs จำนวน 2 บริการ

1.3 งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 บริการ

2. งานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

2.1 สำนักปลัด ได้แก่

? บริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ต่างๆ

? บริการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ

? บริการลงทะเบียนผู้พิการและขอมีบัตรผู้พิการ

? บริการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

? บริการรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

2.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

? ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

? ขอใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

? ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

? ขอใบอนุญาตกิจการตลาด

? ขอใบอนุญาตจัดเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

? ขอใบอนุญาตใช้เสียง

? จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ (ครัวเรือน)

? จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และงานเทศกาลต่างๆ

? คำร้องขอเก็บกิ่งไม้ ใบไม้

? รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุรำคาญ

? ยืมกายอุปกรณ์ ขอแพมเพิส

? เข้าร่วมโครงการ LTC (รายใหม่)

2.3 กองช่าง ได้แก่

? บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

2.4 กองคลัง ได่แก่

? บริการชำระค่าภาษี

? ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

? จด/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์

2.5 กองการศึกษา ได้แก่

? รับสมัครนักเรียน

3. งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ?ทางรัฐ?

โดยประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการที่จุดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service : OSS เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-321420

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service : OSS 94 KB. 14แชร์หน้านี้: