ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชด
 • แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 4 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
 • สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

 • หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารติดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีเขตการปลูกสร้างติดที่ดินข้างเคียง)
 • หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
 • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอยู่ในข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรรมและพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม)
 • รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่หรือหรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
 • แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ)
 • หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว (กรณีเป็นอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
 • เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ไดรับอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร

การพิจารณา
ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสั่งให้ผู้ขอรบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2512) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อาคารประเภทควบคุมการใช้
เมื่อก่อสร้างเสร็จต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำการตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ (กรณีเป็นอาคารควบคุมประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32)

ระยะเวลาในการพิจารณา

อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณา 14 วัน
อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 30 วัน ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้องจะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
    1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
    1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
    2. อาคารสูง 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท
    3. อาคาร 3 ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน 15 เมตร และอาคารที่มีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 ก.ก./ตร.ม. ตารางแมตรละ 4.00 บาท
    4. ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกรถ (คัน) ตารางเมตรละ 0.50 บาท
    5. ป้าย พื้นที่ตร.ม. ๆ ละ 4.00 บาท
    6. อาคารที่ต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพงประตูรั้ว ความยาวเมตร ๆ ละ 1.00 บาท
    7. อื่น ๆ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
ก่อนที่จะดำเนินการดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด กรุณาติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ้านหวด เมื่อท่านก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วให้ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านได้ที่งานทะเบียนราษฏรของอำเภอวังเหนือ

เอกสารที่ใช้ในการขอเลขที่บ้าน

 • คำขอเลขที่บ้าน (ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เซ็นชื่อรับรอง)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โดยยื่นหลักฐานดังกล่าว ต่อนายทะเบียน

คำเตือน

ผู้ใดก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง หรือการกระทำใดๆที่มีผลทำให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง และฝ่าฝืนดังกล่าวนอกจากต้องระวางโทษในข้อ 1 แล้วยังระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการศึกษาการสาธารณสุขหรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า หรือซื้อขายหรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ

การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนดดังนี้

 • ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
 • เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
 • เพิ่ม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันไดและผนัง

คำเตือน ฝ่าฝืนไม่ขอรับอนุญาต

ก่อสร้าง (มาตรา 21)
ดัดแปลง (มาตรา 22)
ก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา31) และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (มาตรา32, 33, 34)

มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน คำสั่ง (มาตรา 65)

คำเตือน

ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ขัดขืนคำสั่งรื้อถอน (มาตรา 43)
ใช้อาคารโดยมิได้รับรอง (มาตรา 44)
เปลี่ยนที่จอดรถเป็นอย่างอื่น (มาตรา 45)

มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนคำสั่ง (มาตรา 66 ทวิและมาตรา 67)
แชร์หน้านี้: