เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เลขที่คำร้อง : 641000002

วันที่ยื่นคำร้อง : 20/10/2564 - 14:08

ประเภทคำร้อง :

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

กองงาน :

ผู้ดูแลส่วนกลาง

หัวข้อเรื่อง :

ขึ้นทะเบียนรับเบี้ย

รายละเอียด :

ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นายพิษณุ รอดเจริญ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (26/10/2564)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:
lijokjkjpkpk

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทร 053 321420 โทรสาร 053 321951
Email: theyang2009@gmail.com