ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

  
 
 ระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้ง"ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน" <21/08/49>


ระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
“ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน”
พ.ศ.2544
“เทศบาล” เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ประชาชนมีสิทธิมีสาวนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยและใกล้ชิดกับประชาชนมาก ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรในชุมชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และของภาคเอกชน เป็นการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการปกครองและช่วยเหลือตนเอง ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50(7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 ประกอบกับ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 การจัดตั้งชุมชนเพื่อพัฒนา เทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้ง “ว่าด้วยคณะกรรมกราชุมชน” พ.ศ.2544
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้งว่าด้วย “การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2543” และให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้งว่าด้วย “คณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2544” แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2544 เป็นต้นไป
ข้อ 4. “ชุมชน” ในระเบียบนี้หมายถึง หมู่ชน หรือกลุ่มคนขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะเป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง ชุมชนชานเมือง และหมู่บ้านจัดสรร มีจำนวนครัวเรือนรวมกันตั้งแต่ 50 หลังคาเรือนขึ้นไป ซึ่งเทศบาลได้กำหนดเป็นชุมชนเป้าหมาย เพื่อเข้าไปดำเนินการพัฒนาในรูปแบบชุมชนพึ่งตนเอง

หมวด 1
วัตถุประสงค์
ข้อ 5. เพื่อให้มีองค์กรที่เป็นตัวแทนของชุมชน ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ และเป็นแกนนำของชุมชนในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
ข้อ 6. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่อาศัยในชุมชน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ข้อ 7. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มากที่สุด
ข้อ 8. ส่งเสริมให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
ข้อ 9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง

หมวด 2
สิทธิและหน้าที่ของผู้อาศัยในชุมชน
ข้อ 10. “ผู้อยู่อาศัยในชุมชน” มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานชุมชนตามระเบียบในหมวดที่ 3
ข้อ 11. “ผู้อยู่อาศัยชุมชน” มีสิทธิที่จะได้รับการบริการในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน โดยผ่านคณะกรรมการชุมชน
ข้อ 12. “ผู้อยู่อาศัยในชุมชน” มีหน่าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้งว่าด้วย “คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2544” ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย

หมวด 3
ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ข้อ 13. ประธานชุมชน มาจากการเลือกตั้งจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยให้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีลับ โดยหย่อนนับบัตร ในกรณีที่ผู้สมัครมีเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับตำแหน่งประธานโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
ข้อ 14. ให้มี คณะกรรมการชุมชน ทำหน้าที่บริหารชุมชน ประกอบด้วย ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง โดยคณะกรรมการชุมชน มี 2 ประเภท ดังนี้
14.1 กรรมการชุมชนประเภทได้รับคัดเลือกจากประธานชุมชน ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) รองประธานชุมชน
(2) เลขานุการ
(3) เหรัญญิก
(4) พัสดุ
(5) ประชาสัมพันธ์
(6) ฝ่ายทะเบียน
(7) ฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
(8) ฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14.2 กรรมการชุมชนประเภทเป็นโดยตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ฝ่ายสาธารณสุข (ประธาน อสม.ในชุมชน)
(2) ฝ่ายพัฒนาสตรี (กลุ่มพัฒนาสตรีในชุมชน)
(3) ฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำ
ชุมชนหรือกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน)
(4) ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (ประธานกลุ่มหนุ่มสาว)
(5) ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ (ประธานกลุ่มอาชีพ)
ข้อ 15. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
(5) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(7) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
ข้อ 16. “ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน” อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วัน
ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
ข้อ 17. “คณะกรรมการชุมชน” ที่ครบวาระการปฏิบัติงานจะต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และมอบหมายงานทรัพย์สินและพัสดุ รวมทั้งเอกสารต่างๆทุกชนิดของชุมชน ให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่
ข้อ 18. “ประธาน” ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ 21 จะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่พ้นกำหนด
ข้อ 19. “คณะกรรมการชุมชน” แต่ละชุมชนจะต้องมี จำนวนอย่างน้อย 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คน
ข้อ 20. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเลือกตั้ง
(2) อ่านออกและเขียนหนังสือไทยได้
(3) เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
(5) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐทุกประเภท
ข้อ 21. ประธานและกรรมการชุมชน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ครบกำหนดตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
(4) ขาดการประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบ
(5) นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งสั่งถอดถอน ตามหมวดที่ 8 ข้อ 49

หมวด 4
บทบาท สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 22. คณะกรรมการชุมชนมีสิทธิที่จะได้รับการบริการในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเท่าเทียมกัน
ข้อ 23. คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทและหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้นำและแกนกลาง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน
(2) สำรวจค้นหาปัญหาในชุมชน วิเคราะห์วางแผน และดำเนินการแก้ไขปัญหา
นั้น
(3) เสนอขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(4) เสนอแผนงาน/โครงการ หรือแนวคิดในการพัฒนาชุมชนต่อเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสำนึกและร่วมใจกันพัฒนาสังคม
(6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน
(7) ดำเนินการอื่นๆตามเห็นสมควร
(8) ดำเนินการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของชาติ และของหมู่คณะ
(9) มีหน้าที่อื่นๆตามที่เทศบาลมอบหมาย
ข้อ 24. ประธานชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนจำนวน 9-15 คน เพื่อให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้ง
(2) ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
(3) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน และประธานในที่ประชุม
(4) เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน
(5) เป็นผู้แทนของชุมชนนั้นๆในการดำเนินการ หรือประสานงานต่างๆเกี่ยวกับ
ชุมชน เทศบาล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
ข้อ 25. รองประธานชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ทำหน้าที่แทนประธานชุมชน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(2) ช่วยเหลือประธานชุมชนในกิจการทั่วไปตามที่ประธานมอบหมาย
ข้อ 26. เลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) นัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
(2) ทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมการนับคะแนนสียงในที่ประชุม
(4) รับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการชุมชน
(5) ดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน
(6) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 27. เหรัญญิก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของชุมชน
(2) รับผิดชอบทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(3) แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน ตามที่กำหนดหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
(4) รับผิดชอบการนำเงินรายได้ของชุมชนทุกกรณี ไปฝากธนาคารในนามของ “คณะกรรมการชุมชน” ร่วมกับกรรมการอื่นๆที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายรวม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบเงิน
(5) รับผิดชอบร่วมกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อย 2 คน เพื่อสามารถลงนามฝาก หรือถอนเงินในบัญชีของคณะกรรมการชุมชน
(6) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 28. พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดูแลพัสดุทุกชนิดของชุมชน
(2) ควบคุมทะเบียนพัสดุ การรับ – การจ่าย การยืม ตรวจสอบ การบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
(3) หน้าที่อื่น ตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 29. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กระจายข่าวสารของทางราชการ หรือหน่วยงานภายนอกที่สำคัญ และเป็น
ประโยชน์ให้ราษฎรในชุมชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ
(2) ดำเนินการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือราษฎรในชุมชน
ตามที่ประธานชุมชน หรือเทศบาลนัดหมาย
(3) เผยแพร่ข่าวสารของชุมชนให้แก่หน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับทราบ
(4) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 30. กรรมการฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มหนุ่มสาว) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดำเนินการด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 31. กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ส่งเสริมกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน และศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจำชุมชน
(2) ติดต่อประสานงานการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยต่างๆ หรืองานสังคมสงเคราะห์
ลักษณะอื่นในชุมชน
(3) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 32. กรรมการฝ่ายออมทรัพย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดำเนินการด้านออมทรัพย์ในชุมชน
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 33. กรรมการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดำเนินการด้านสาธารณสุขในชุมชน
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 34. กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพและรายได้ในชุมชน
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 35. กรรมการฝ่ายพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดำเนินการด้านพัฒนาสตรี ในรูปของกลุ่มพัฒนาสตรีหรือกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชน
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 36. กรรมการฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทำบัญชีผู้อยู่อาศัย และบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน รวมทั้งตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(2) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ 37. กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
รับผิดชอบการดำเนินการตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย ตามความจำเป็น หรือสภาพปัญหาและความต้องการในแต่ละชุมชน อาทิเช่น เป็นฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรณีชุมชนมีปัญหา ด้านความสงบเรียบร้อยหรืออาชญากรรม เป็นฝ่ายส่งเสริมการศึกษาในกรณีชุมชนมีปัญหาด้านผู้ไม่รู้หนังสือในชุมชนฯลฯ
(1) หน้าที่อื่นตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย

หมวด 5
ที่ปรึกษาชุมชน
ข้อ 38. คณะกรรมการชุมชนอาจจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในชุมชน หรือนอกชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในชุมชน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนนำเสนอนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 5 คน

หมวด 6
การประชุมและลงมติ
ข้อ 39. ให้คณะกรรมการชุมชนจัดการประชุมเดือนละครั้ง และเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้มากกว่าหนึ่งครั้ง
ข้อ 40. การประชุมแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 41. ให้ประธานชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด และออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 42. กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนเข้าประชุมแทนโดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ถือว่าขาดประชุม

หมวด 7
เงินกองทุนชุมชน
ข้อ 43. ให้ชุมชนมีเงินกองทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่ทำนุบำรุงชุมชนที่อยู่อาศัยและเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนได้ตามความจำเป็นโดยเงินกองทุนชุมชนอาจได้มาจาก
(1) เงินเรียกเก็บค่าบริการ
(2) เงินอุทิศ
(3) เงินอุดหนุน
(4) ดอกเบี้ยธนาคาร
(5) รายได้อื่นๆ
ข้อ 44. เงินกองทุนชุมชน ให้ฝากธนาคารหรือองค์กรทางการเงินอื่นๆ และให้กรรมการฝ่ายเหรัญญิกเป็นผู้ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนชุมชน ทั้งนี้รวมทั้งทรัพย์สินของชุมชนด้วย
ข้อ 45. การใช้จ่ายเงินกองทุนชุมชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้ประธานชุมชนอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนทราบในครั้งต่อไป
ข้อ 46. การรับ-จ่าย เงินกองทุนชุมชน ต้องจัดให้มีบัญชีและหลักฐานเอกสาร เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบของราชการ และให้จัดให้มีการตรวจสอบการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 47. การจ่ายเงินกองทุนชุมชนให้จ่ายได้กรณีต่อไปนี้
(1) เพื่อสาธารณประโยชน์
(2) เพื่อกิจการของชุมชน
(3) เพื่อการบริหารงานของชุมชน
(4) รายจ่ายอื่นๆที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควร

หมวด 8
การควบคุมและถอดถอน
ข้อ 48. ให้นายกเทศมนตรี มีสิทธิระงับการดำเนินการใดๆของคณะกรรมการชุมชน เมื่อเห็นว่าเป็นผลเสียหายแก่ชุมชน หรือทางราชการ
ข้อ 49. ให้นายกเทศมนตรี มีสิทธิถอดถอนประธานชุมชน และกรรมการชุมชนได้ เมื่อได้สั่งสืบสวนแล้วเห็นว่าประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและทางราชการ
ข้อ 50. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน ครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือกรรมการชุมชนที่อยู่ในตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สามารถเข้าชื่อเพื่อร้องขอต่อนายเทศมนตรี เพื่อสั่งให้มีการสอบสวน หรือระงับการดำเนินการใดๆของประธานชุมชน
ข้อ 51. เมื่อคณะกรรมการชุมชนบริหารครบรอบ 1 ปี ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และคณะกรรมการชุมชนแถลงผลการดำเนินงานบริหารชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ต่อสมาชิกชุมชนที่มาร่วมการประชุม จากนั้นให้มีการอภิปรายซักถาม เสร็จแล้วให้ที่ประชุมลงมติด้วยวิธีลับ เพื่อรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน หากที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่รับรอง ให้ประธานชุมชน พ้นจากตำแหน่ง และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนขึ้นใหม่ตามระเบียบ

หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52. สำหรับการจัดตั้งชุมชนครั้งแรก การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนครั้งแรกให้เป็นไปตามความต้องการและมติของที่ประชุมของชุมชนนั้น เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี แล้ว การเลือกตั้งประธานชุมชนครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 53. การแก้ไขระเบียบเทศบาลตำบลยางเนิ้งว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2544 นี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
ข้อ 54. กรณีปัญหาต้องตีความตามระเบียบ กฎหมาย ให้คณะกรรมการชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมวินิจฉัยผล เป็นประการใดถือว่าเป็นเด็ดขาด
ข้อ 55. ให้นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้


ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 
     


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com