หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างงานถมดินลูกรังบดอัดแน่น พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร สูง ๑ เมตร ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีคัดเลือก 30 Nov 2021
จ้างพิมพ์สื่อโฆษณาและเผยเเพร่กิจกรรมเทศบาลรูปแบบปฏิทินเเขวน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน 600 กิโลกรัม เป็นจำนวนเงิน 22,200 บาท 30 Nov 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021
จ้างซ่อมรถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง 6415 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับนั่งได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
จ้างทำป้ายขาตั้ง ขนาด 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2021
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2021
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยี่ห้อ โตโยต้า สีส้ม ทะเบียน ขษ 6313 เชียงใหม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Nov 2021
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 09 Nov 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางสาธารณะซอยพระนอน ๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีคัดเลือก 05 Nov 2021
จ้างทำเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว ๑ รายการ ๑๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร สูง ๑ เมตร ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
จ้างค่าบริการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้น HP CE285/435/436 รุ่น P1102W สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2021
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๗/๑ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะจากถนนเลียบทางรถไฟ - ถนนเชียงใหม่-ลำปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาขาพญาคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทางสาธารณะเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางสาธารณะซอยพระนอน ๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง 06 Oct 2021
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 01 Oct 2021
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน) 30 Sep 2021
จ้างจ้างเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 28 Sep 2021
ซื้อก้านโคมพร้อมขาจับโยกและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ซื้อกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 26 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนตลาดสดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทางสาธารณะซอยเทศบาล 49 ถึงลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางสาธารณะเริ่มจาก แยกถนนสายป่าแดด-บ้านธิ แยกที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกชุมชนสถานีรถไฟ ถึงถนนเชียงใหม่-ลำปาง หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 17 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อที่ดินตามโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง ขนาดเนื้อที่ ๓๕๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๕๐ เลขที่ดิน ๕๒๖ หน้าสำรวจ ๒๖๕ จำนวน ๑ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
จ้างจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
จ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
จ้างเหมาโครงการการจัดการบริการทรัพยากรหน่วยงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (ยางเนิ้งสมาร์ทซิตี้)(ระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
จ้างเติมถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จำนวน 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
จ้างทำป้ายห้อยหน้าห้องเรียน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างทำป้ายห้อยหน้าห้องเรียน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างทำป้ายห้อยหน้าห้องเรียน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
จ้างทำป้ายห้อยหน้าห้อง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อที่ดินตามโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๓ ตารางวา 08 Sep 2021
จ้างจัดจ้างพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กรกฎาคม กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรม อบรมเพิ่มทักษะการทำสมุนไพรดม-นวด เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2021
ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อโครงการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ?อบรมเพิ่มทักษะทำเบาะรองนั่งและผ้ารองของร้อน? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้ออบรมเพิ่มทักษะกลุ่มผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม อบรมเพิ่มทักษะการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างเอกชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 01 Sep 2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ห้องพยาบาล) ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์จัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother DCP-L3551 CDW (TN263) จำนวน 5 กล่อง และหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet MFP M477fdw (410A) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet (CE285A) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2021
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สวนสาธารณะหนองฟาน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างค่าตรวจเช็คระยะ 80,000 กิโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อหมึกพิมพ์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมแท็งค์น้ำพร้อมรั้วกั้นแท็งค์น้ำของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 34/3 (บ้านนงนภัส นันติ) หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ปรับเกลี่ยพื้นที่ดิน จำนวน 3 ไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสะเรียบ (บ้านนายสุริยา หน่อจักร) หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง และซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองร้องซาววา หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
จ้างโครงการก่อสร้างที่ดื่มน้ำและเครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียนพร้อมหลังคาคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าพื้นที่ตลาดสด จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Aug 2021
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 30 Jul 2021
ปรับปรุงลานกีฬาสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 30 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 100 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jul 2021
จ้างจ้างเหมารถ่ยนต์บรรทุกหกล้อขนาด 5 คิว พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
จ้างเหมากำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล โคลนเลน บริเวณลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 28 สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2021
ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ?การทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพสตรี หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อโปโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2021
ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำกระเป๋าจากผ้าทอพื้นเมืองโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนยี่ห้อ Panasonicรุ่นแบบS-๓๘PT๒T๕ ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู มี INVERTER ไฟ ๒๒๐V รีโมทไร้สาย เบอร์ ๕ NANOE-X พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๖,๑๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ซื้อวัสดุฝึกอบรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 100 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง(พญาคำ 1) ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ผฉ 2007 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2021
จ้างจ้างพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 86 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 จำนวน 3,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี และนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี และนม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 07 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๔๓,๑๗๖ กล่อง ๆ ละ ๗ บาท ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jun 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำส่วนราชการ ทะเบียน ผห 3041 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2021
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียนชนิดกล่อง จำนวน ๕๓,๓๔๐ กล่องๆ ละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
เช่าที่ดินและเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อจัดทำบริการสาธารณเป็นตลาดสดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 24 Mar 2021
เช่าที่ดินและเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อจัดทำบริการสาธารณเป็นตลาดสดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 24 Mar 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขนาด ๑ มล. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๔๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหอพักกัลยา - ซอยสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เสาร์คำ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Mar 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2021
จ้างออกแบบและผลิตเเผ่นพับรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2021
จ้างออกแบบและผลิตเเผ่นพับรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วันละ ๑,๗๐๐ จำนวน ๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหอพักกัลยา - ซอยสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เสาร์คำ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหอพักกัลยา - ซอยสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เสาร์คำ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2021
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถึงหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Mar 2021
จ้างค่าป้ายไวนิล พับสอดท่อประกบกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
จ้างจ้างพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง วารสาร ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
ค่าหมึกพิมพ์ HP (CE285E) 23 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถึงหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถึงหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
ซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบ ๒ บานเปิด มี มอก. คุณลักษณะคือมีมือจับชนิดปิด/มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น(ชิ้น)และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวน ๗ รายการ พร้อมติดตั้งและทดสอบแก้ไขระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างติดฟิล์มติดกระจกอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และอาคารเรียนอนุบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2021
จ้างตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Feb 2021
ซื้อค่าแบบพิมพ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)ชนิดสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2021
ซื้อกรวยจราจร ขนาด 70 ซม.พร้อมสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและชื่อหน่วยงาน จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
ซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่รวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Feb 2021
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ คือ๑. สว่านไฟฟ้า ขนาด ๓/๘ นิ้ว (๑๐ มม.) ๒. สว่านโรตารี่ ๓ ระบบ ๓. เครื่องตัดไฟเบอร์ (CUT-OFF MACHINE) ๔. เครื่องเจียร (Grinder) ๔ นิ้ว ๕.ปากกาจับเหล็ก ๕นิ้ว ๖. เครื่องเป่าลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2021
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายและสัญญาณกริ่งภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
จ้างติดฟิล์มติดกระจกอาคารเรียน ๔ ชั้น ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และอาคารเรียนอนุบาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2021
จ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัย แบบN95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jan 2021
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 100 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2021
ซื้อชุดก้านโคมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2021
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่ต้องสัมผัส พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด จำนวน 35,560 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ คือ Toner Laser CF 283A เทียบเท่า และ Toner Laser Q 2612A เทียบเท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2021
จ้างค่าจัดทำวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างทำสรุปรายงานประจำปี 2563 จำนวน 3,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อยืดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
จ้างทำสรุปรายงานประจำปี 2563 จำนวน 3,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู พร้อมติดตั้ง ด้านหน้าประตูห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร เทศบาตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2020
จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2020
ซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M477fdw จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2020
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกยางเนิ้ง และภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ซอยบ้านนายต๋า อินคำ - ลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสวนเสธ.ทวี - ถนนเชียงใหม่ ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว - หน้าบ้านนายพินิจ หวลจิต หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Dec 2020
จ้างจ้างพิมพ์สื่อโฆษณาและเผยเเพร่กิจกรรมเทศบาล รูปเเบบปฏิทินเเขวน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet P1102w (CE285A) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2020
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-7411 ชม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว - หน้าบ้านนายพินิจ หวลจิต หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ซอยบ้านนายต๋า อินคำ - ลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสวนเสธ.ทวี - ถนนเชียงใหม่ ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสวนเสธ.ทวี - ถนนเชียงใหม่ ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ซอยบ้านนายต๋า อินคำ - ลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว - หน้าบ้านนายพินิจ หวลจิต หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชน สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชน สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Nov 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชน สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Nov 2020
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ ไฮจีนิสท์ ขนาด 400 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2020
จ้างจ้างเหมาซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2020
จ้างทำสรุปรายงานประจำปี 2563 จำนวน 3,300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 13 Nov 2020
จ้างจ้างเหมาจัดทำ วิดีโอ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมานโยบาย การพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แหล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2020
จ้างเหมาจัดการด้านการจราจรจัดล็อคและเก็บค่าไฟฟ้าดูแลบำรุงรักษาห้องน้ำสาธารณะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจุดคัดกรองผู้เข้าบริเวณสถานที่งาน ถนนคนเดินยางเนิ้ง พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother TN-263 (สีดำ, สีฟ้า, สีแดง, สีเหลือง) จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งประดับโคมยี่เป็งถนนสายต้นยางในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Oct 2020
วัสดุอุปกรณ์ติดโคมไฟยี่เป็ง เช่น สลิง ๓ มิล ,สายรัดเคเบิ้ลไทด์๔,เกลียวเร่ง ๑/๔และกิ๊บรัดสลิง ๑/๘ 29 Oct 2020
ซื้อโคมยี่เป็ง(โคมผ้า) รูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาด ๘ นิ้ว และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2020
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่าในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ซื้อโคมยี่เป็ง(โคมผ้า) รูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาด ๘ นิ้ว และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหอพักกัลยา - ซอยสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เสาร์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถึงหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2020
จ้างวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2020
จ้างเหมากำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล โคลนเลน บริเวณลำเหมืองสาธารณะ จำนวน ๒๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
จ้างจัดทำสำเนาเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
จ้างย้ายฉากกั้นห้อง พร้อมเพิ่มฉากกั้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อกระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน และหมวกทำอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างประดับดอกเอื้องบนต้นยางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อหมึกพิมพ์ HP laserjet Pro MFP M๔๗๗dw จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชนบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมและชั้นประถม ๑-๖ ดื่มอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนศรีโพธาราม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ รวมจำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 02 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 Aug 2020
ซื้อจัดซื้อผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน และหมวกทำอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M1536dnf (CE278A) จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ชั้น 3 ของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-7411 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบจีพีเอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบจีพีเอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-7411 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M๑๕๓๖dnf (CE๒๗๘A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ ไฮจีนิสท์ ขนาด 400 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 26 Jun 2020
จ้างค่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อค่าเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อค่าเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1635 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2020
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 120 ถาด (1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
จ้างจ้างเหมาขุดลำเหมืองสาธารณะ และกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล โคลนเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2020
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหลังโรงงานศรีวรรณา หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 245 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
จ้างทำงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๔ ชั้น และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
จ้างค่าจัดพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้งวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างวารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างค่าจัดพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้งวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ ขษ 6313 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
จ้างนางสาวภาวินี กันธง เพื่อปฏิบัติงานดูแลนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนตามหน่วยการสอน 6 กิจกรรมหลัก ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพ่นฆ่าเชื้อ ขนาด ๑ ลิตร (น้ำยาเบสคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยพอรัสแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหลังบริษัททีโอที หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M๑๕๓๖dnf (CE๒๗๘A) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 29 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2020
ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 82-0641 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2020
ซื้อสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 05 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านจ่าชื้น - สามแยกบ้านนางวิไล ไชยวงค์ หมูที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 2.ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนางประทิม - สามแยกบ้านนายสม ศรีผัด หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชน สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ซอยบ้านนายต๋า อินคำ - ลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว - หน้าบ้านนายพินิจ หวลจิต หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสวนเสธ.ทวี - ถนนเชียงใหม่ ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
โครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ซื้อกระดาษเอ ๔ ยี่ห้อไอเดียขนาด ๘๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๗๐ ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Feb 2020
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพักผู้อำนวยการสถานศึกษาและห้องธุรการของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2020
จ้างเหมาบุคคลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2020
ซื้อหน้่ากากป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันฝุ่นละออง P.M 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๒ รายการดังนี้ ๑.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๒๔ ชุด ๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา แบบ มอก. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2020
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 110 ถาด (1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? จํานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2020
ซื้อถาดอาหารเป็นหลุมกลมสแตนเลส จำนวน 6 ช่องขนาด 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 ซม. ความหนา 0.6 มม. จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
จ้างทำผ้าม่านรอบห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมฉากอุปกรณ์ในการติดตั้งผ้าม่านทั้งหมด เช่น ผ้าม่านเวที, ผ้าม่านภายในห้องควบคุมเสียงผ้าม่าน UV, ผ้าม่านโปร่งแสงพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ตกแต่งเวที และบังแสงภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2020
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2020
จ้างเหมาเครื่องเสียงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2020
จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานฯ อาคารป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อตุ๊กตาคละสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2020
ซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2020
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2019
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2019
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๑๗๗,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท 13 Nov 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๑๗๗,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019
จ้างถ่ายเอกสารรายการเสียภาษี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2019
จ้างเหมารถเพื่อปรับเกรดทางเข้าพื้นที่สำหรับนำเอาใบไม้กิ่งไม้ไปทิ้ง พร้อมปรับเกลี่ยใบไม้กิ่งไม้ลงบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2019
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2019
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2019
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 23 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 โดยวิธีคัดเลือก 23 Sep 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2019
จ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยพอรัสแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 21 บริเวณหลังฌาปนสถานเวฬุวัน และหน้าบ้านนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 17 Sep 2019
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด ขนาด 91.4 x 45.7 x 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๔๐-๐๖๕๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๔๐-๐๖๕๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 31 ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2019
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๔ ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 12 Sep 2019
โครงการออกแบบอาคารคลุมสนามฟุตซอลของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 12 Sep 2019
จ้างเหมาบริการออกแบบและรายการคำนวณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง และปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 31 ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2019
จ้างเหมาจัดการด้านการจราจรจัดล็อคและเก็บค่าไฟฟ้าถนนคนเดินยางเนิ้ง กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2019
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน (สารเคมีเดลต้าเมทริน 1% สำหรับกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Sep 2019
ซื้อหินคลุก จำนวน 168 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืดขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2019
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2019
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 02 Sep 2019
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2019
ซื้อชุดกรอบไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
จ้างซ่อมแซมพัดลมไอเย็น รหัสทรัพย์สิน 423-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2019
ซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2019
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านนายดวง ไชยา เลขที่ 102/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2019
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ของเครื่อวพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2019
จ้างจัดทำป้ายบอกทางของสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2019
ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายเคลื่อน - หลังบ้านนายหนวด หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 130 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2019
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีคัดเลือก 09 Jul 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2019
จ้างเหมาพิธีทางศาสนา ณ วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ซื้อกิจกรรมงานหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2019
จ้างเหมาแรงงานเก็บขนใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2019
จ้างจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดถนน ที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ จากสวนนายผัด เงาทอง - สวนนายอนุสิน เขื่อนคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างเหมาแรงงานเก็บขนใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดถนน ที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสามแยกบ้านนายแดง สมเกตุ - หน้าบ้านนายพีระกิจ พูนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2019
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2019
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2019
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์มาติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดขยายเสียง ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาพิธีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาประดับตกแต่งอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox SC2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์มาติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดขยายเสียง ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 15 May 2019
จ้างติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2019
จ้างสำรวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน ที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย และข้อมูลการประกอบกิจการ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2019
ซื้อผ้าสี จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง ให้กับนักเรียนชั้นก่อนประถมและชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง ให้กับนักเรียนชั้นก่อนประถมและชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ทุกคน 29 Apr 2019
จ้างเหมาพิธีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2019
จ้างจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ และกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2019
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีรั้วโรงเรียนและห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2019
จ้างการแสดงฟ้อนรำและดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2019
ซื้อของดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 400 ชุด ๆ ละ ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2019
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำำนวน 1 เครื่อง 29 Mar 2019
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 130 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2019
ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย้อย - โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2019
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำำนวน 1 เครื่อง 15 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2019
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 83-3765 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Mar 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม นม ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
อาหารเสริม นม ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง 07 Mar 2019
ซื้อค่าบอร์ดกระดานไม้อัด เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2019
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 Feb 2019
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยเทศบาล 21 - สามแยกหลังโรงเรียนสารภีพิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2019