หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่าในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ซื้อโคมยี่เป็ง(โคมผ้า) รูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาด ๘ นิ้ว และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2020
ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหอพักกัลยา - ซอยสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ เสาร์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถึงหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง 26 Oct 2020
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Oct 2020
จ้างวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2020
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2020
จ้างเหมากำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล โคลนเลน บริเวณลำเหมืองสาธารณะ จำนวน ๒๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2020
จ้างจัดทำสำเนาเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
จ้างย้ายฉากกั้นห้อง พร้อมเพิ่มฉากกั้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้อกระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน และหมวกทำอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างประดับดอกเอื้องบนต้นยางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Sep 2020
จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อหมึกพิมพ์ HP laserjet Pro MFP M๔๗๗dw จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชนบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2020
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Sep 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมและชั้นประถม ๑-๖ ดื่มอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนศรีโพธาราม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ รวมจำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 02 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2020
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 Aug 2020
ซื้อจัดซื้อผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน และหมวกทำอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2020
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Aug 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M1536dnf (CE278A) จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Aug 2020
จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ชั้น 3 ของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-7411 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบจีพีเอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jul 2020
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งระบบจีพีเอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-7411 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M๑๕๓๖dnf (CE๒๗๘A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ ไฮจีนิสท์ ขนาด 400 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2020
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 26 Jun 2020
จ้างค่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อค่าเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2020
ซื้อค่าเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1635 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2020
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 120 ถาด (1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
จ้างจ้างเหมาขุดลำเหมืองสาธารณะ และกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล โคลนเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2020
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
ซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2020
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหลังโรงงานศรีวรรณา หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 245 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020
จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2020
จ้างทำงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๔ ชั้น และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Apr 2020
จ้างค่าจัดพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้งวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างวารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างค่าจัดพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้งวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 82 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Apr 2020
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ ขษ 6313 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
จ้างนางสาวภาวินี กันธง เพื่อปฏิบัติงานดูแลนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนตามหน่วยการสอน 6 กิจกรรมหลัก ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพ่นฆ่าเชื้อ ขนาด ๑ ลิตร (น้ำยาเบสคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยพอรัสแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกหลังบริษัททีโอที หมู่ที่ ๑ ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2020
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laserjet M๑๕๓๖dnf (CE๒๗๘A) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 29 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Mar 2020
ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ 82-0641 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Mar 2020
ซื้อสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2020
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2020
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2020
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 05 Mar 2020
ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านจ่าชื้น - สามแยกบ้านนางวิไล ไชยวงค์ หมูที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 2.ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนางประทิม - สามแยกบ้านนายสม ศรีผัด หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในชุมชน สถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ซอยบ้านนายต๋า อินคำ - ลำเหมืองกอแหน หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ หน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว - หน้าบ้านนายพินิจ หวลจิต หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสวนเสธ.ทวี - ถนนเชียงใหม่ ลำปาง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
โครงการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 04 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ซื้อกระดาษเอ ๔ ยี่ห้อไอเดียขนาด ๘๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๗๐ ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 1 - เทศบาล 3 และรอบวัดกู่เสือ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Feb 2020
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพักผู้อำนวยการสถานศึกษาและห้องธุรการของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2020
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2020
จ้างเหมาบุคคลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2020
จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2020
ซื้อหน้่ากากป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันฝุ่นละออง P.M 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Feb 2020
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๒ รายการดังนี้ ๑.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๒๔ ชุด ๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา แบบ มอก. จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jan 2020
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 110 ถาด (1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? จํานวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2020
ซื้อถาดอาหารเป็นหลุมกลมสแตนเลส จำนวน 6 ช่องขนาด 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 31 ซม. ความหนา 0.6 มม. จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
จ้างทำผ้าม่านรอบห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมฉากอุปกรณ์ในการติดตั้งผ้าม่านทั้งหมด เช่น ผ้าม่านเวที, ผ้าม่านภายในห้องควบคุมเสียงผ้าม่าน UV, ผ้าม่านโปร่งแสงพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ตกแต่งเวที และบังแสงภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2020
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jan 2020
จ้างเหมาเครื่องเสียงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2020
จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานฯ อาคารป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อตุ๊กตาคละสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2020
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2020
ซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2020
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Dec 2019
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2019
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๑๗๗,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท 13 Nov 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง จำนวน ๑๗๗,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๕๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2019
จ้างถ่ายเอกสารรายการเสียภาษี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Oct 2019
จ้างเหมารถเพื่อปรับเกรดทางเข้าพื้นที่สำหรับนำเอาใบไม้กิ่งไม้ไปทิ้ง พร้อมปรับเกลี่ยใบไม้กิ่งไม้ลงบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Oct 2019
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Sep 2019
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2019
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 23 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 โดยวิธีคัดเลือก 23 Sep 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2019
จ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2019
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยพอรัสแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 21 บริเวณหลังฌาปนสถานเวฬุวัน และหน้าบ้านนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 17 Sep 2019
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด ขนาด 91.4 x 45.7 x 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๔๐-๐๖๕๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๔๐-๐๖๕๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 31 ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2019
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๔ ชั้น และอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 12 Sep 2019
โครงการออกแบบอาคารคลุมสนามฟุตซอลของโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 12 Sep 2019
จ้างเหมาบริการออกแบบและรายการคำนวณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง และปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Sep 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 31 ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 40-0655 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2019
จ้างเหมาจัดการด้านการจราจรจัดล็อคและเก็บค่าไฟฟ้าถนนคนเดินยางเนิ้ง กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2019
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน (สารเคมีเดลต้าเมทริน 1% สำหรับกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2019
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Sep 2019
ซื้อหินคลุก จำนวน 168 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืดขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2019
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2019
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 02 Sep 2019
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2019
ซื้อชุดกรอบไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2019
จ้างซ่อมแซมพัดลมไอเย็น รหัสทรัพย์สิน 423-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2019
ซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2019
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านนายดวง ไชยา เลขที่ 102/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2019
ซื้อค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ของเครื่อวพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2019
จ้างจัดทำป้ายบอกทางของสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2019
ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายเคลื่อน - หลังบ้านนายหนวด หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 130 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2019
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2019
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บ้านนางอัมพร คุณชม หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2019
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2019
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีคัดเลือก 09 Jul 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2019
จ้างเหมาพิธีทางศาสนา ณ วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2019
ซื้อกิจกรรมงานหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2019
จ้างเหมาแรงงานเก็บขนใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2019
จ้างจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดถนน ที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะ จากสวนนายผัด เงาทอง - สวนนายอนุสิน เขื่อนคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างเหมาแรงงานเก็บขนใบไม้กิ่งไม้ เศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดถนน ที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสามแยกบ้านนายแดง สมเกตุ - หน้าบ้านนายพีระกิจ พูนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2019
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2019
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2019
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์มาติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2019
จ้างจ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดขยายเสียง ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาพิธีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาประดับตกแต่งอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2019
จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2019
ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox SC2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์มาติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดขยายเสียง ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 15 May 2019
จ้างติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2019
จ้างสำรวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน ที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย และข้อมูลการประกอบกิจการ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2019
ซื้อผ้าสี จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง ให้กับนักเรียนชั้นก่อนประถมและชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง ให้กับนักเรียนชั้นก่อนประถมและชั้นประถมศึกษา ๑-๖ ทุกคน 29 Apr 2019
จ้างเหมาพิธีอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2019
จ้างจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ และกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2019
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีรั้วโรงเรียนและห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2019
จ้างการแสดงฟ้อนรำและดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2019
ซื้อของดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 400 ชุด ๆ ละ ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2019
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำำนวน 1 เครื่อง 29 Mar 2019
ซื้อไข่ไก่เบอร์ 4 จำนวน 130 ถาด ( 1 ถาดมี 30 ฟอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2019
ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Mar 2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย้อย - โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2019
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำำนวน 1 เครื่อง 15 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2019
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ ทะเบียน 83-3765 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Mar 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Mar 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2019
ซื้ออาหารเสริม นม ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
อาหารเสริม นม ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง 07 Mar 2019
ซื้อค่าบอร์ดกระดานไม้อัด เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2019
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Feb 2019
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 Feb 2019
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากซอยเทศบาล 21 - สามแยกหลังโรงเรียนสารภีพิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2019