ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
รายงาน
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานทะเบียนราษฎร
กองคลัง
การประชุมสภาเทศบาลฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A005
ชื่อสินค้า  โรงงานเตาพระอาทิตย์
รายละเอียด  ผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เดิมโรงงานนี้ไม่ได้เป็นของคุณสมชาย อินทวัง แต่ประมูลมาจากเจ้าของเดิม ซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครมาจากไหน นับได้ว่าเป็นรุ่นที่ ๒ ที่ผลิตเตาอั้งโล่ ของโรงงานนี้ ทางโรงงานผลิตเตาอั้งโล่ได้กว่า ๒๐๐ ใบต่อวัน ส่วนเตาเศรษฐกิจผลิตได้กว่า ๑๒๐ ใบต่อวัน โดยมีแรงงานหลักๆ ที่ใช้ในการผลิต ๔ คน ทำกันมากว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่และพัฒนามาตามปัญหาทีเกิดขึ้น โดยแรงงานเป็นคนเดิมที่อยู่กับเจ้าของเดิมอยู่แล้ว และยังรับสั่งตามออเดอร์ ตามที่ลูกค้าต้องการให้ ทำด้วย
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เตาอั้งโล่ ทำจากดินเหนียว ปั้นเป็นรูปลักษณะคล้ายถังมี ส่วนประกอบ ๒ ส่วน ส่วนปากเตาคือส่วนบนตั้งแต่รังผึ้ง ขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนที่ใส่ถ่าน ส่วนล่างรังผึ้งลงมาเรียกว่า หน้าเตา เป็นส่วนที่เก็บขี้เถ้าและทางลมเข้าสู่เตา วัสดุสำคัญในการผลิตคือ ดินเหนียวและขี้ด่าง (แกลบเผา) ได้มาจากการสีข้าว สั่งมาจากจังหวัดเชียงราย ฟืนที่ใช้จากการเผาก็จะเป็นเศษไม้ที่ได้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้โรงงานยังผลิตเตาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย โดยออกแบบรูปทรงให้หมุนเวียนความร้อนภายในดีขึ้น ความแตกต่างของเตาชนิดนี้คือ ใช้ ด่างขาว (แกลบเผา) ซึ่งแตกต่างกับการผลิตเตาอั้งโล่ธรรมดา ราคาสูงกว่า คุณภาพดีกว่า
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ มีหลายขนาดหลายราคา ตั้งแต่ ๗๐ บาท เป็นต้นไป
เบอร์ 1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ เซนติเมตร สูง ๒๕ เซนติเมตร, เบอร์ ๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร สูง ๒๒ เซนติเมตร,เบอร์ ๓ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เซนติเมตร สูง ๑๙ เซนติเมตร,เบอร์ ๔ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ เซนติเมตร สูง ๑๖ เซนติเมตร
ผู้ผลิต  นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง
ติดต่อ  เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๖๓๔๘๗
๐๘๙-๖๓๑๗๕๕๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com