ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ <18/01/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มกราคม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน <15/01/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ <13/01/61>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ อ่านสาสน์วันเด็กของนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ภายในงานจัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ การตอบปัญหาและการเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยมีผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และต้องขอขอบคุณ บริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันสนับสนุนของรางวัล ขนม และสิ่งของต่างๆมามอบให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กในปีนี้  
 โครงการอบรมอาชีพ"การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" <09/01/61>


นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล้าวเปืดการอบรม โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนประจำปี ๒๕๖๑ "การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ" เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลยางเนิ้ง วัดศรีโพธิ์
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ <08/01/61>


คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง    ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ  ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ  และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญปีใหม่  และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๓-๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   | 9 |   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com