ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ลดโลกร้อน ไหว้พระ ๙ วัด ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ <21/09/56> อ่าน 162 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการ "รณรงค์ประหยัดพลังงาน" กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อลดโลกร้อนขึ้น  โดยการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน  เพื่อเดินทางจากบ้านหรือที่พักไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ เป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้ที่เดินทางในระยะใกล้  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้จักรยานประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศฯ โดยนายมูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา.......
 
 ผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน <20/09/56> อ่าน 161 ครั้ง


จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น“พบปะประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการต่างๆให้ประชาชน และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 รายๆ ละ1,000 บาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค 270 ชุด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มอบถุงยังชีพ 500 บาท จำนวน 30 ถุง
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุม และ ได้มอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารสาวนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนองค์กรเอกชน โดยนายอำเภอสารภี  นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน ได้บรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย,การจัดดอกไม้สดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" <20/09/56> อ่าน 163 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากขึ้น สตรีไทยในยุคปัจจุบัน  จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกด้าน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย, การจัดดอกไม้สด (๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางบเนิ้ง)  และการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)  เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสตรีในด้านการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านรายได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนฯลฯ  
 อำเภอสารภีประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย <17/09/56> อ่าน 165 ครั้ง


นายโกศล  ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอำเภอสารภี ของสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี โดยมีท่านนายอำเภอสารภี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน เป็นประธานฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น"การทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" <13/09/56> อ่าน 164 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "งานหัตกรรมการทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงานแลผู้ประสบปัญหาความยากจน  ตลอดจนผู้ที่ต้องการมีอาชีพให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นสร้างธุรกิจระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะกลับไปทำงานในชุมชนได้ สร้างงาน  ประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนที่ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   | 89 |   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com