ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <16/06/59> อ่าน 447 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลฯ, ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง   
  กิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ <10/06/59> อ่าน 471 ครั้ง


"มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป่ารักษาน้ำ น้ำรักษาป่า คนรักษาศีล สิ้นวิกฤตแล้ง"
 
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <10/06/59> อ่าน 448 ครั้ง


"มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป่ารักษาน้ำ น้ำรักษาป่า คนรักษาศีล สิ้นวิกฤตแล้ง"
 
 "มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป่ารักษาน้ำ น้ำรักษาป่า คนรักษาศีล หมดสิ้นภัยแล้ง" <09/06/59> อ่าน 459 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วย ส่วนราชการ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙๙ รูป  ในงาน "มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕  ป่ารักษาน้ำ  น้ำรักษาป่า  คนรักษาศีล  หมดสิ้นภัยแล้ง"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติการครองราชย์  ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท  สมโภช ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่  โดยมีท่านคุณวัฒน์  สุคันธะกุล  นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ลานพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารคาว/หวาน หลักสูตร "การทำสาคูไส้หมูแล <28/05/59> อ่าน 501 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารคาว/หวาน หลักสูตร "การทำสาคูไส้หมูและข้าวเกรียบปากหม้อ" ตามโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน ให้แก่สมาชิกกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน  ๓๓ ราย เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้สมาชิก มีความรู้และทักษะ ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   | 65 |   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com