ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก <18/06/58> อ่าน 69 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลฯ, ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน, ได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  
 
 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ <16/06/58> อ่าน 70 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจร) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารราชการ การขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการสนับสนุนการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ <15/06/58> อ่าน 62 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 นายกฯมอบถังขยะมูลฝอย <20/05/58> อ่าน 62 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะมูลฝอยให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระดับครัวเรือนปี ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ <17/05/58> อ่าน 67 ครั้ง


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดระยอง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   | 58 |   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com