ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ศูนย์ฯ ICT จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ <21/08/58> อ่าน 68 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้  ict ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เรื่อง การใช้ Microsoft Word และ  Microsoft Excel สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งและพนักงานเทศบาล  เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ Microsoft Word และ  Microsoft Excel  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Word และ  Microsoft Excel  ตลอดจนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความรู้สู่แนวทางการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง มีความเข้าใจในทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน "การนวดหน้า สปาหน้า" <17/08/58> อ่าน 73 ครั้ง


นายชูเดช เกตูชูรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธารกล่าวเปิดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตร “การนวดหน้า สปาหน้า” เพื่อเป็นการปฏิรูปตามนโยบายของ คสช. ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน "การทำสบู่สมุนไพร" <16/08/58> อ่าน 71 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธารกล่าวเปิดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตร “การทำสบู่สมุนไพร” เพื่อเป็นการปฏิรูปตามนโยบายของ คสช. ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "Bike for mom" ปั่นเพื่อแม่ <15/08/58> อ่าน 70 ครั้ง


ภาพกิจกรรม "Bike for mom"  ปั่นเพื่อแม่  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘   *** เส้นทางปั่น - ออกจากเทศบาลยางเนิ้งเลี้ยวขวาถนนต้นยางเชียงใหม่-ลำพูน ถึงแยกป่าแดดเลี้ยวซ้าย ตรงไป ถึงแยกเลียบรางรถไฟฝั่งตะวันตกเลี้ยวซ้าย ปั่นตรงไปตามถนนเลียบรางรถไปจนถึงถนนวงแหวนรอบสองบ้านเชียงแสนเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนวงแหวนรอบสอง ตรงไปจนถึงหน้าศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามเลี้ยวซ้ายถนนเลียบน้ำปิงฝั่งท่าวังตาล ผ่านทางลอดสะพานวงแหวนรอบสามป่างิ้ว ตรงไปถึงวัดตำหนักเลี้ยวขวาเลียบน้ำปิงฝั่งตำบลดอนแก้ว ถึงชลประทานแม่ปิงเลี้ยวซ้ายตรงมาถึงแยกน้ำโจ้เข้าสู่ถนนขัวมุง-ยางเนิ้ง ตรงมาถึงสี่แยกไฟแดงยางเนิ้ง เลี้ยวซ้ายถนนต้นยาง ตรงมาถึงหน้าเทศบาลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เทศบาลตำบลยางเนิ้งโดยปลอดภัย


 
 "๑๒ สิงหา มหาราชินี" ๕๘ <13/08/58> อ่าน 69 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๓ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   | 55 |   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com