ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน เมษายน <07/04/59> อ่าน 70 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ
ร่วมประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 
  "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ <24/03/59> อ่าน 75 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ,
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่
บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
  ตรวจรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน <23/03/59> อ่าน 99 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เข้ารับการตรวจรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙


 
 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ <20/03/59> อ่าน 99 ครั้ง


โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ 
 " ๑๘ มีนา " วันท้องถิ่นไทย <18/03/59> อ่าน 95 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, ปลัดเทศบาลฯ,และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส
วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2559  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา
นายกเทศมนตรตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานเปิดถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 
วางพานพุ่มดอกไม้  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
 ก่อนที่จะกล่าวถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ซึ่งการจัดงานวันท้องถิ่นไทยนี้
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ซึ่งเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ
แห่งแรกของประเทศไทย
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  และในวันเดียวกันนี้เทศบาลฯได้จัดการประชุมประชาคมฯและมอบเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   | 49 |   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com