ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย,การจัดดอกไม้สดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" <20/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากขึ้น สตรีไทยในยุคปัจจุบัน  จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกด้าน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย, การจัดดอกไม้สด (๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางบเนิ้ง)  และการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)  เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสตรีในด้านการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านรายได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนฯลฯ  
 อำเภอสารภีประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย <17/09/56>


นายโกศล  ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอำเภอสารภี ของสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี โดยมีท่านนายอำเภอสารภี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน เป็นประธานฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น"การทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" <13/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "งานหัตกรรมการทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงานแลผู้ประสบปัญหาความยากจน  ตลอดจนผู้ที่ต้องการมีอาชีพให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นสร้างธุรกิจระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะกลับไปทำงานในชุมชนได้ สร้างงาน  ประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนที่ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <06/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิทยากรจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ฯลฯ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ความรุนแรง  เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง......

 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม <29/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่พบ อาทิ เช่น ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาการเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com