ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ <27/07/56>


ตาม ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีโครงการตลาดนัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) โดยจัดให้มีทุกวันเสาร์และดำเนินการปิดถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่สี่แยกยางเนิ้งถึงหน้าวัดแสนหลวงเป็นสถานที่จัดงาน ทำให้บริเวณดังกล่าวรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิ บัติงานได้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเวลาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงที่จะเข้าสนับ สนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ <26/07/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงานฯ <22/07/56>


ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องคังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร และศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เพื่อเป็นการเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาล ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ การพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม ได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร โดยมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ  โดยได้มีการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง, ดูการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง,  ดูการบริหารจัดการบ้านเมือง ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จ.จันทบุรี และเทศบาลนครนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖....
 
 ภาพกิจกรรม"พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖" <20/07/56>


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นากเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  หน่วยงานราชการต่างๆ  และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันประกอบ "พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖"  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

 

***ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ***


 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ <19/07/56>


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นายมนูญ บูรณพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปืดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com