ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ศูนย์ ICTฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์..... <26/01/56>


นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรชั้นที่ ๓ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ได้จัดอบรม "โครงการบริการคอมพิวเตอร์เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน" ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีท่านปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ปลัดฯโกศล ทองสว่าง   ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖.....
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ <24/01/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 ประชุมผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ <23/01/56>


อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมประชุมผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและผู้ประกอบการ 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเหนือคลอง จ.กระบี่ <18/01/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งมาทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ....

 
 ประมวลภาพกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖" <12/01/56>
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com