ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <12/09/55>


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ <03/09/55>


งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยได้ทำการฝึกซ้อมโดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการอบรมให้ความรู้ และการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้

 
 ประชุมวาระยามเช้าประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ <23/08/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 นายกฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ"การเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ" <20/08/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  โดยได้เชิญนายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มาให้คำแนะนำถึงวิธีและขั้นตอนการเลี้ยงต่างๆ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ดูงาน ทต.พระธาตุปู่ก่ำ อ.เชียงดาว <19/08/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดย นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ  ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาฯ  นำคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ไปทัศนศึกษาดูงาน  ตามโครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งไปดูการดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และโครงการหลวงสวนสมเด็จพระราชินี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com