ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 วาระยามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ <23/11/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. พร้อมกันนี้ได้ทำการมอบเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 เวทีประชาคมเมือง หมู่ ๓ บ้านแสนหลวง และ หมู่ ๔ บ้านพระนอนฯ <19/11/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมประชุม "เวทีชุมชน ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการพัฒนายางเนิ้งอย่างยั่งยืน" ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเวทีหมู่ที่ ๓ บ้านแสนหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหมู่ ๔ บ้านพระนอนฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 เวทีประชาคมเมือง หมู่ ๕ บ้านศรีโพธาราม <06/11/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมประชุม "เวทีชุมชน ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการพัฒนายางเนิ้งอย่างยั่งยืน" ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในครั้งน้ี้ได้มีการประชุมสัญจรไป ณ วัดศรีโพธาราม  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา...
 
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แผนพัฒนาเทศบาล <31/10/55>


เทศบาบลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ความเห็นต่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๕๕ <30/10/55>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี  หน่วยอบรมประชาชนอำเภอสารภี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ส่วนราชการ, สภาวัฒนธรรม,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาอำเภอสารภี  เพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี และคณะศรัทธาอำเภอสารภีเข้าร่วมงาน  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com