ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ภาพกิจกรรม"งานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๖" <14/04/56>


ภาพกิจกรรม"งานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๖" และผลการประกวด "เทพีสงกรานต์ยางเนิ้ง"

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์  “ในงานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง  ประจำปี  ๒๕๕๖”

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่     นางสาวศลิษา  เขียวคำ                หมู่ที่ ๔

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่    นางสาววิวิชญาณ์  วุฒิเจริญศักดิ์    หมู่ที่ ๔

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่    นางสาวณัฐธิดา  ครั้งนั้นตา           หมู่ที่ ๖

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่    นางสาวกัลยรัตน์  วัฒนาฤดี           หมู่ที่ ๓

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่    นางสาววาสนา  อินทยศ           หมู่ที่ ๒

 

 
 มอบค่าตอบแทนให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฯรุ่นที่ 2 <13/04/56>


นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและมอบค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รุ่นที่๒ ซึ่งได้สิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ <04/04/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.สุชาติ ใจภักดี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....
 
 มอบค่าตอบแทนให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฯรุ่นที่1 <01/04/56>


นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและมอบค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รุ่นที่๑ ซึ่งได้สิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ภาพบรรยากาศการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลยางเนิ้ง <29/03/56>


ภาพบรรยากาศการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com