ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก <13/06/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล "กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก" โดยได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์  จากวัดแสนหลวงถึงสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

*** ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ *** 
 
 โครงการตำบลเครือข่ายร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น <13/06/55>


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  ได้เข้าร่วมเป็นตำบลเครือข่ายในโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น   โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU.)ระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคากับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง    ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก ๓) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างตำบลสุขภาวะ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา  จังหวัดลำปาง

 
 พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า <10/06/55>


คณะสงฆ์อำเภอสารภี, สภาวัฒนธรรมฯ, พุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี, คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีฉลองพุทธชยันตีื ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  โดยมีนายอำเภอสารภี นายอุทัย  ลือชัย  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕.....

 
 โรงเรียนวชิราลัยดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <09/06/55>


คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวชิราลัย ได้มาทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลให้การต้อนรับและแนะนำให้ความรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕... 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <30/05/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน ปัญหาความเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน...และได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com