ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การประชุมเวทีประชาคมเมือง <08/02/56>


การประชุมเวที่ประชาคมเมือง  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง....

 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง <05/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก  อบต.คลองปูน  อ.แกลง  จ.ระยอง ซึ่งมาทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ....


 
 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ในประชาชนผู้มีอายุ ๓๕ ปี และกลุ่มเสี่ยง <04/02/56>


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงกาตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกเชิงรุก ในประชาชนผู้มีอายุ ๓๕ ปี และกลุ่มเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด  ตรวจความดันโลหิต และบริการตรวจวัดสายตา ฯลฯ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ และบริเวณวัดต้นเหียว หมู่ที่ ๖

 
 โครงการส่งเสริมอาชีพ"การเลี้ยงไก่โต้ง และไก่ประดู่หางดำ" <01/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไกโต้งและไก่ประดู่หางดำ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 


 
 กองสาธารณสุขฯ จัดอบรมอาหารปลอดภัย <29/01/56>


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด "โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๖"  ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเช้ายางเนิ้ง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ตลาดเช้ายางเนิ้ง)...... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com