ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <06/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิทยากรจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ฯลฯ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ความรุนแรง  เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง......

 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม <29/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่พบ อาทิ เช่น ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาการเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ <22/08/56>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖  และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <22/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 ภาพกิจกรรม "การทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด" (ตักบาตรเที่ยงคืน) <21/08/56>


นาย มนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด ปลัดอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร้องเพลงธรรมะ โดยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและน้องๆเยาวชนที่มาร่วมทำบุญ ณ เวที่หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com