ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร <29/11/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้งประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง <22/11/54>


ประมวลภาพกิจกรรมการแสดงของถนนคนเดินยางเนิ้ง  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นการแสดงวงดนตรี ของโรงเีรียนวัดเวฬุวัน...  

 
 ประมวลภาพการประกวดชายงาม (เพาะกาย)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ <13/11/54>


ผลการตัดสินการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายงามในงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงตำบลยางเนิ้ง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๓ ชื่อ  นายชัยวัฒน์  สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๗  ชื่อ นายครรชิต  แซ่เจอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายอดิศักดิ์  วังษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๑๒  ชื่อ นายบุญทัน  อยู่สุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ  นายเอกพจน์ ปัชนี


รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย  โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายประยงค์ พอใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายธนัฐ  ทานสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายวุฒิพงษ์  สุดาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายพฤหัส พรมพิงค์


รุ่นน้ำหนัก เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายพิชิตพงศ์ มังคลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายวัชรพงศ์ กิตติลือชากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓  ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายโอฬาร สุภาแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๔  ชื่อ นายเพทาย ปันธทา


>> Champ of the champ <<

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายชัยวัฒน์ สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ 
 ประมวลภาพและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์,การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <10/11/54>


ประมวลภาพกิจกรรมและผลการประกวดกระทงประดิษฐ์, การแข่งขันโคมลอย(ว่าวควัน) ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.....

 ♦สรุปผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียน♦ 

>>ระดับ ป.1 – ป.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1          ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  3 จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

>>ระดับ ป.4 – ป.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1           ได้แก่  กลุ่มที่  5  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนวัดศรีโพธาราม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2      ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รางวัลชมเชย                  ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

 รางวัลชมเชย                 ได้แก่  กลุ่มที่  1 จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

>>ระดับ ม.1 – ม.3

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม 

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  

>>ระดับ ม.4 – ม.6

ชนะเลิศอันดับที่ 1            ได้แก่  กลุ่มที่  1  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       ได้แก่  กลุ่มที่  2  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       ได้แก่  กลุ่มที่  3  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม    

รางวัลชมเชย                   ได้แก่  กลุ่มที่  4  จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม      

.................................................................................................................

◊ผลการตัดสินการแข่งขันโคมลอย (ว่าวควัน)◊

>>ประเภท  36  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 3              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3               

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมเมียด่ายังมาอยู่ 1               

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 1             

>>ประเภท  100  แผ่น

รางวัลที่  1 ได้แก่   ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีม PKY                                

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมไหมโคมลอย 3                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1           

>>ประเภทแฟนซี

รางวัลที่  1 ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 2              

รางวัลที่  2 ได้แก่ ทีมเด็กกลางทุ่ง 1                   

รางวัลที่  3 ได้แก่ ทีมฟ้าใสโคมลอย                 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโหน่งโคมลอย 1          
 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 <09/11/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน พร้อมกับดำเนินโครงการขยะแลกไข่ไก่ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com