ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๕๖ <04/03/56>


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ 
 สืบศิลป์ถิ่นศรัทธาสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ประจำปี ๒๕๕๖ <26/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมเดินขบวนประเพณี "สืบศิลป์ ถิ่นศรัทธา สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 
 ต้อนนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน จ.กาฬสินธ์ <22/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ......

 
 วาระยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ <21/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <14/02/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้บริการแก่เด็กระดับปฐมวัยในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน โดยมีท่านเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  นายอุทัย  ลือชัย นายอำเภอสารภี  นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการและประชาชนให้เกียรติมาร่วมงาน  เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖....

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com