ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชุมชนฯเฉลิมพระเกียรติในหลวง <03/12/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในชุมชนและลดปัญหาหมอกควัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.....

 
 การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลยางเนิ้งและจับฉลากแบ่งสาย <29/11/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔...... 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร <29/11/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้งประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง <22/11/54>


ประมวลภาพกิจกรรมการแสดงของถนนคนเดินยางเนิ้ง  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นการแสดงวงดนตรี ของโรงเีรียนวัดเวฬุวัน...  

 
 ประมวลภาพการประกวดชายงาม (เพาะกาย)ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ เมือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ <13/11/54>


ผลการตัดสินการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายงามในงานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงตำบลยางเนิ้ง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๓ ชื่อ  นายชัยวัฒน์  สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๗  ชื่อ นายครรชิต  แซ่เจอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายอดิศักดิ์  วังษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๑๒  ชื่อ นายบุญทัน  อยู่สุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ  นายเอกพจน์ ปัชนี


รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย  โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายประยงค์ พอใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๘  ชื่อ นายธนัฐ  ทานสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายวุฒิพงษ์  สุดาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายพฤหัส พรมพิงค์


รุ่นน้ำหนัก เกิน ๘๐ กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายพิชิตพงศ์ มังคลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๕  ชื่อ นายวัชรพงศ์ กิตติลือชากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓  ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายโอฬาร สุภาแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ได้แก่ หมายเลข ๔  ชื่อ นายเพทาย ปันธทา


>> Champ of the champ <<

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข ๒  ชื่อ นายวิชัย โพธิ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมายเลข ๓  ชื่อ นายชัยวัฒน์ สิงห์ขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ หมายเลข ๑  ชื่อ นายอาทร ญาณบุญ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com