ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
คลังข้อมูล
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 

   
 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้แก่ อสม. <11/08/54>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลยางเนิ้ง ที่สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสารภี ปี ๒๕๕๓ เมื่อวันพุทธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา


 
 มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส <11/08/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

 
 อสม. อำเภอสารภี ประชุมเชิงปฏิบัติการ <09/08/54>


นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาสติปัญญาเด็ก ของอาสาสมัครสาธารสุขอำเภอสารภี ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การประชุมคณะกรรมการสตรีสัญจรอำเภอสารภี <08/08/54>


เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรอำเภอสารภี โดยมีนางศรีพรรณ เขียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมกันนี้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ทำการมอบเงินอุดหนุนโครงการกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2554 <07/08/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com