ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๓ <30/01/55>


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี  ครั้งที่ ๑๓  ระหว่างวันที่  ๒๙  มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

*** สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลยางเนิ้ง < คลิ๊กที่นี่ >

 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหัวเวียงฯ <30/01/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานจากเทศบาลตำบลหัวเวียง  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมาทัศนศึกษาดูงาน  ณ  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง   เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 


 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ <20/01/55>


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ข้อจำกัดความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่ ๑ อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโส อำเภอสารภี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒.....
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕ <20/01/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕  ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน  ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒

 
 ภาพกิจกรรม"งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕" <15/01/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น  โดยจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ  ขนมและของรางวัลมากมาย  ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา  แต่ผู้ปกครองก็ยังพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ  ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาฺฺฺ.... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com