ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ภาพกิจกรรม "การทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด" (ตักบาตรเที่ยงคืน) <21/08/56>


นาย มนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด ปลัดอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร้องเพลงธรรมะ โดยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและน้องๆเยาวชนที่มาร่วมทำบุญ ณ เวที่หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

 
 คณะกรรมการติดตามฯประเมินผลโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายถนนลูกรังบ้านเชียงยืนหมู่ ๔ <19/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาติดตามและประเมินผล โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และขยายถนนลูกรังบ้านเชียงยืนหมู่ ๔ ต.ยางเนิ้ง เชื่อมบ้านหนองแฝกหมู่ ๔ ต.หนองแฝก โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา รองนายกฯ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖.....

 
 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "Big Cleaning Day" <13/08/56>


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับเนื่องในวโรกาสมิ่งมงคล  ๑๒ สิงหามหาราชินี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเป็นการทำความดีถวายต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้งนำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล,  สมาชิกสภาเทศบาล,  นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง ร่วมกันรณรงค์  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖.....


 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม <12/08/56>


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอสารภี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  องค์กรภาคเอกชน และพศกนิกรชาวอำเภอสารภี ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <07/08/56>


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com