ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๕๕ <30/10/55>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี  หน่วยอบรมประชาชนอำเภอสารภี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ส่วนราชการ, สภาวัฒนธรรม,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาอำเภอสารภี  เพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี และคณะศรัทธาอำเภอสารภีเข้าร่วมงาน  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
 วาระยามเช้าประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ <28/10/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช <24/10/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา "เนื่องในวันปิยมหาราช" โดยมี นายอุทัย  ลือชัย นายอำเภอสารภี  เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหน่วยงาน ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพสกนิกรอำเภอสารภีเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

ประวัติความเป็นมาวันปิยะมหาราชมีดังนี้

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ต่อมา "กรุงเทพมหานคร" ร่วมด้วย "สำนักพระราชวัง" ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจ ที่สำคัญยิ่ง คือ การเลิกทาส ทรงตราพระราชบัญญัติขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2417 การปฏิรูประบบราชการ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ พระองค์ทรงพัฒนาระบบการสาธารณูปโภค การประปา การรถไฟ การไปรษณีย์ การสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประเทศชาติและเหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่าง อเนกอนันต์ดังกล่าวรวมทั้ง ทางด้านการศึกษา พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ" ต่อมาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรก คือ "โรงเรียนวัดมหรรณพาราม" และในที่สุดได้โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2435) เพื่อดูแลเรื่องการศึกษาและการศาสนา . ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง

(ที่มา http://www.obec.go.th/news/27653 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลฯ <19/10/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง... 
 มอบแผงกั้นจราจรให้ สภ.สารภี <10/10/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ  นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มอบแผงกั้นจราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา  แก่นจันทร์   ผกก.สภ.สารภี  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕...
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com