ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 นายกฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ"การเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ" <20/08/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  โดยได้เชิญนายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มาให้คำแนะนำถึงวิธีและขั้นตอนการเลี้ยงต่างๆ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ดูงาน ทต.พระธาตุปู่ก่ำ อ.เชียงดาว <19/08/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดย นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ  ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาฯ  นำคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ไปทัศนศึกษาดูงาน  ตามโครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งไปดูการดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และโครงการหลวงสวนสมเด็จพระราชินี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 
 นำคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนศึกษาดูงาน <17/08/55>


เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ไปศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เพื่อที่จะได้นำความรู้มาดำเนินการทำงานและพัฒนาศูนย์ต่อไป.....


 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท <13/08/55>


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอสารภี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  องค์กรภาคเอกชน และพศกนิกรชาวอำเภอสารภี ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯบริเวณสวนสุขภาพสถานีรถไฟสารภี  และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมะสัญจร) <12/08/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอสารภี, หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน, ศรัทธาประชาชนอำเภอสารภี,  ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมะสัญจร) อำเภอสารภี ปีที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒  ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยมีท่าน นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพิธี  ณ วัดกู่เสือ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com