ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 นักเรียนโรงเรียนคริสเตียนฯ ดูงานป้องกันและบรรเทาฯ <03/05/55>


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่  ได้มาทัศนศึกษาดูงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤาภาคม ๒๕๕๕  
 ประชุมวาระยามเช้าประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ <27/04/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพประจำปี ๒๕๕๕ <23/04/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕ " เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างการเรียนรู้ 
ทัศนะและประสบการณ์  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   นำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
 
 รดน้ำดำหัวนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ <17/04/55>


พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีรดนำ้ดำหัว นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ  เนื่องใน ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕  

 
 ประมวลภาพกิจกรรมงาน "ป๋าเวณี สรี ปี๋ใหม่เมืองยางเน้ิง ประจำปี ๒๕๕๕" <16/04/55>


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com