ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน <30/06/56>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธืที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำเทคนิคต่างๆ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ดูงานกลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง <29/06/56>


นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล, นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี, พ.ต.อ.ยุทธนา  แก่นจันทร์ ผกก.สภ.สารภี,  ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี, ส.อบจ.ศุภกานต์ สุประการ, หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ร่วมให้การต้อนรับ  โดยนายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี บรรยายสรุป  และต่อจากนั้นได้เิดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา..........
 
 นายกฯ ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแม่บ้านเพื่อวางแผนส่งเสริมอาชีพ <27/06/56>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแม่บ้านตำบลยางเนิ้ง  เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ  เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด <26/06/56>


พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มขบวนตั้งแต่โรงเรียนวัดเวฬุวันถึงโรงเรียนสารภีพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น (Child Life) <24/06/56>


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" โดยกองทุนโลกที่ ๑๐ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตเด็กในชุมชน (Child Life) ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  โดย  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น  เมือวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com