ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ดำหัวเจ้าอาวาสวัด ๙ วัด <23/04/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาลฯ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง
ร่วมกันนำของดำหัวเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทั้ง ๙ วัด
ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘


 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ <23/04/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๘ <17/04/58>


โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัว" ประจำปี  ๒๕๕๘  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
 
  ภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และการประกวดอาหารพื้นเมือง <16/04/58>


ภาพกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมืองของกลุ่มแม่บ้าน ๘ หมู่บ้าน
การแสดงดนตรีพื้นเมืองแบบล้านนาประกอบการสาธิตอาหารพื้นเมือง
การแสดงรำวงมาตรฐานของกลุ่มผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ
ในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘


 
 ภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ <11/04/58>


ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้ง“งานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง (ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง)”ประจำปี 2558  วันเสาร์  ที่  11  เมษายน  2558

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่         น.ส.นันทนา  สมบูรณ์         หมายเลข  12  หมู่ที่  7
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ได้แก่         น.ส.รุ่งทิพย์  แสงนวล หมายเลข  8     หมู่ที่  5
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  ได้แก่         น.ส.ศิริรัตน์  ถาชื่น   หมายเลข  4     หมู่ที่  1
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 3  ได้แก่         น.ส.ภัทรวรรณ  ชรินทร์สาร หมายเลข  1     หมู่ที่  4
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 4  ได้แก่         น.ส.หฤทัย  กิติศักดิ์สุนทร หมายเลข  16   หมู่ที่  2


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com