ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 นายกฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น "ตัดผมชาย" <20/09/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างตัดผมให้แก่ผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม" เคลื่อนที่ <18/09/55>


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอสารภี  โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วม เช่น (สำนักปลัด) แจงถุงยังชีพให้กับผูประสบปัญหาความยากจน  แจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ  จำหน่ายผักปลอดสารพิษ, (กองคลัง)  ให้คำปรึกษาด้านการชำระภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และการจดทะเบียนพาณิชย์,  (กองช่าง)  จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ  พรบ.ควบคุมอาคาร  พรบ.การจัดสรรที่ดิน และ พรบ.การขุดและถมดิน, (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แจกปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์  จำหน่ายถุงขยะ และ กิจกรรมจาก บริษัทเนสเล่ไทย มาส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องพัฒนาการของเด็ก,  (กองการศึกษา) จัดนิทรรศการให้ความรู้ทันตสุขภาพ  การรักษาความสะอาดช่องฟันสำหรับเด็กฯ ให้ความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดแสนหลวง
 
 โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง <14/09/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงตามโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม(เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
 การอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <12/09/55>


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ <03/09/55>


งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยได้ทำการฝึกซ้อมโดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการอบรมให้ความรู้ และการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com