ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน <21/02/55>


นักศึกษา  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ บริการความรู้สู่ชุมชน  หัวข้อ "การใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 2007" ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ <17/02/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ  ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน  ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒

 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหลุม จ.พิจิตร <07/02/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งมาทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
 มอบเบี้ยยังชีพฯผู้สูงอายุประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ <05/02/55>


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา่
 
 การแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๓ <30/01/55>


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี  ครั้งที่ ๑๓  ระหว่างวันที่  ๒๙  มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

*** สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลยางเนิ้ง < คลิ๊กที่นี่ >


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com