ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ประมวลภาพ“ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๕” <03/01/55>

 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ <03/01/55>


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ข้อจำกัดความต้องการ และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่ที่ ๕ อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โดยมี ท่านดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโส อำเภอสารภี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ชั้น ๒.....

 
 ประชุมรายงานติดตามฯแผนพัฒนาเทศบาลฯ <29/12/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔........ 
 ภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๔ <26/12/54>


>>ผลการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๑. กีฬาฟุตบอล ( ชาย )  ๗ คน ( ประชาชนทั่วไป )

ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๗
๒. กีฬาเซปักตะกร้อ ( ชาย ) ( ประชาชนทั่วไป )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓ หมู่ที่ ๑,๒,๔๘
๓. กีฬาเปตอง
ประเภททีม ๓ คน  ประชาชนทั่วไป ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๓
ประเภททีม ๓ คน  ประชาชนทั่วไป ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๘
ประเภททีม ๓ คน  อาวุโส ๕๐ ปี ขึ้นไป ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑
ประเภททีม ๓ คน  อาวุโส ๕๐ ปี ขึ้นไป ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๖

๔. กีฬาสนุกเกอร์
รุ่นไม่เกิน ๒๐ ปี
ชนะเลิศอันดับ  ๑    หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๒    หมู่ที่ ๔
        ชนะเลิศอันดับ  ๓    หมู่ที่  ๖
รุ่น ๒๐ - ๔๐ ปี
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๓
รุ่น ๔๑ ปีขึ้นไป
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๔
๕. กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบทีม ๒ คน ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๓
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑
วิ่งกระสอบทีม ๒ คน ( หญิง ) 
ชนะเลิศอันดับ  ๑  หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒  หมู่ที่ ๗
ชนะเลิศอันดับ  ๓  หมู่ที่ ๒
วิ่งสองคนสามขา ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๔
วิ่งสองคนสามขา ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕

ตีกอล์ฟ (มะเขือยาว) ( ชาย ) 
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ตีกอล์ฟ (มะเขือยาว) ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๔
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๖
วิ่งตะขาบทีม ๖ คน ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
วิ่งตะขาบทีม ๖ คน ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๕
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๓
กินวิบาก ( ชาย )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๖
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
กินวิบาก ( หญิง )
ชนะเลิศอันดับ  ๑   หมู่ที่ ๑
ชนะเลิศอันดับ  ๒   หมู่ที่ ๒
ชนะเลิศอันดับ  ๓   หมู่ที่ ๕
.........................................................................................................................................................


 
 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเวียงฝางมาทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <21/12/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ให้การต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มาทัศนศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลยาเนิ้ง  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com