ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2555 <09/01/56>


คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม  255ุุ6 พร้อมทั้งมอบเสื้อกันหนาวใหเแก่ผู้สูงอายุตามโครงการมอบเครื่องกันหนาว และร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่กับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 2 - 7 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

 
 ภาพกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๖" <03/01/56>
 
 ดูงานการจัดการขยะและการเลี้ยงไส้เดือน อ.ฝาง <26/12/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำคณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงาน การจัดการขยะและการเลี้ยงไส้เดือนดิน ณ อ.ฝาง


 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕ <24/12/55>


---------- สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ----------

ฟุตบอล 7 คน
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1...................
        รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............6...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 20-40 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............5....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................

รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............3....................

เปตอง

ประเภทประชาชน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ประเภทประชาชน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
ประเภทอาวุโส ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ประเภทอาวุโส หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
การประกวดขบวนพาเหรด
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
การประกวดกองเชียร์
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบทีม 2 คน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
วิ่งกระสอบทีม 2 คน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................

ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............5..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3..................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
กินวิบาก  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............7...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
กินวิบาก หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............7...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 50 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5...................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 70 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5..................

ถ้วยรางวัลรวมกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8...............


 
 ประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ <22/12/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   | 42 |   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com