ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าจากใบยาง <09/01/62> อ่าน 4 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ "นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าจากใบยาง" เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ <08/01/62> อ่าน 4 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
 สวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจใสสะอาดแบบวิถีพุทธ" <31/12/61> อ่าน 4 ครั้ง


คณะสงฆ์อำเภอสารภี และสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจใสสะอาดแบบวิถีพุทธ" ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑


 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสัมพันธ์ <30/12/61> อ่าน 4 ครั้ง


ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬาสถานีรถไฟสารภี  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ <20/12/61> อ่าน 3 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งมาดูศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com