ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพ "การแปรรูปสมุนไพร" <12/07/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การแปรรูปสมุนไพร" โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ กศน.อำเภอสารภี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน โดยการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน และประชาชน ในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายใน ครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณวัดแสนหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ <08/07/61>


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒-๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑


 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ <28/06/61>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 พิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด(ตักบาตรเที่ยงคืน) <27/06/61>


คณะสงฆ์อำเภอสารภี  สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี
ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด
(ตักบาตรเที่ยงคืน) เมื่อคืนวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น.
โดยมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา  ทั้งนี้ในอดีตเมื่อใกล้เข้าเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ย่างเข้าสู่วันพุธคืนวันเพ็ญ ๑๕
ค่ำ จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัย
แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เรียกวันดังกล่าวว่า
วันเป็งปุ๊ดโดยมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติใต้สะดือทะเล
แล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลก การตักบาตรทำในตอนกลางคืน
ช่วงเวลาสุดท้ายของคืนวันอังคาร เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระมหาอุปคุต
บุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ำรวย
และบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะบรรเทาหายเร็ววัน เด็ก
ๆ จะเพิ่มสติปัญญา หนุ่มสาวจะสมพรในคำอธิฐานของเขา
ส่วนคนทั่วไปแล้วจะเป็นศิริมงคลตลอดไป......
 
 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน “กิจกรรมรณรงค์โรคไข้ <22/06/61>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง, รพ.สต.ยางเนิ้ง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก” นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฯลฯ โดยขบวนเริ่มตั้งแต่บริเวณวัดแสนหลวงเดินมาถึงสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกในพื้นที่ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเอง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com