ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 วาระยามเช้า ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ <26/04/56>


นายโกศล ทองสว่าง  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง...
 
 ภาพกิจกรรม"งานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๖" <14/04/56>


ภาพกิจกรรม"งานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๖" และผลการประกวด "เทพีสงกรานต์ยางเนิ้ง"

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์  “ในงานปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง  ประจำปี  ๒๕๕๖”

รางวัลชนะเลิศ                    ได้แก่     นางสาวศลิษา  เขียวคำ                หมู่ที่ ๔

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่    นางสาววิวิชญาณ์  วุฒิเจริญศักดิ์    หมู่ที่ ๔

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่    นางสาวณัฐธิดา  ครั้งนั้นตา           หมู่ที่ ๖

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่    นางสาวกัลยรัตน์  วัฒนาฤดี           หมู่ที่ ๓

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่    นางสาววาสนา  อินทยศ           หมู่ที่ ๒

 

 
 มอบค่าตอบแทนให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฯรุ่นที่ 2 <13/04/56>


นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและมอบค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รุ่นที่๒ ซึ่งได้สิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ <04/04/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้แก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.สุชาติ ใจภักดี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....
 
 มอบค่าตอบแทนให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฯรุ่นที่1 <01/04/56>


นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและมอบค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รุ่นที่๑ ซึ่งได้สิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com