ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ <19/07/56>


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นายมนูญ บูรณพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปืดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 
 นายกฯ เปิดอบรมอาชีพ "กิจกรรมการทำกระเป๋าหนัง" <11/07/56>


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน "กิจกรรมการทำกระเป๋าหนัง" ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดแสนหลวง
 
 นายกฯ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว <06/07/56>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปืดโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  ของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง  โดยมีนายวิโรจน์  ลาปัน  ประธานศูนย์ฯ  ได้กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาครอบครัวในตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ <05/07/56>


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖..... 
 การประชุมบริหารจัดการน้ำฯ <04/07/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในลำเหมือง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  และกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖.... 

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com