ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ <05/02/59>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ <28/01/59>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่จัดโครงการนวัตกรรมด้านอาหาร <23/01/59>


วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยสาขาวชาพาณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขางานการบัญชี ได้จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯและชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้โครงการนวัตกรรมด้านอาหารให้แก่ประชาชนในเขตตำบลยางเนิ้งและบุคคลที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฯ <23/01/59>


วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยได้จัดอบรมสัมนาหัวข้อ "คอมพิวเตอร์เสริมความรู้สู่ชุมชน" อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint ให้แก่ประชาชนตำบลยางเนิ้งที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ <21/01/59>


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ "อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2559"  เพื่อให้บริการสาธารณะ ดูแลประชาชน โดยการนำบริการด้านต่างๆ ไปบริการประชาชนถึงที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการด้านเครื่องกล และบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บภาษีโรงแรมเคลื่อนที่ การให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเช็ค ซ่อมรถจักรยานยนต์ การบริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการด้านการตัดผม เสริมสวย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com