ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม <12/08/56>


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอสารภี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  องค์กรภาคเอกชน และพศกนิกรชาวอำเภอสารภี ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <07/08/56>


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖.....

 
 งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. <07/08/56>


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. กู้ชีพกู้ภัย หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น "First Responder" เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง..... 
 ภาพกิจกรรม"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ <30/07/56>


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้น ณ วัดต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖...... 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ <27/07/56>


ตาม ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีโครงการตลาดนัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) โดยจัดให้มีทุกวันเสาร์และดำเนินการปิดถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่สี่แยกยางเนิ้งถึงหน้าวัดแสนหลวงเป็นสถานที่จัดงาน ทำให้บริเวณดังกล่าวรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิ บัติงานได้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเวลาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงที่จะเข้าสนับ สนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com