ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม" <31/12/56>


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ข้ามปี) และทำบุญตักบาตรวันขึ้นต้นปีใหม่  พ.ศ.๒๕๕๗  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  -  วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

 
 ประชุม"วาระยามเย็น"ประจำเดือนธันวาคม <26/12/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และพนักงาน ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเย็น" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่ บ้าน ประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวามหาราช <05/12/56>


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖.....


 
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน <04/12/56>


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖.....
 
 "ลุ่มน้ำปิงเกมส์"ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันก๊ฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๕ <02/12/56>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานตำบลยางเนิ้ง นำคณะนักกีฬาตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๕ "ลุ่มน้ำปิงเกมส์" โดยมีท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com