ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ <20/02/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 การประชุมโครงการจัดการน้ำด้วยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง <20/02/58>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี จัดการประชุมโครงการจัดการน้ำด้วยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ทต.วังชิ้น ดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร <12/02/58>


เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  ได้มาศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง  โดยมีนายชูเดช  เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี และนายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
 
 เบื้องหลังความสำเร็จร่วมด้วยช่วยกัน "ขบวนรถบุปผาชาติอำเภอสารภี" <11/02/58>


เบื้องหลังความสำเร็จ "ขบวนรถบุปผาชาติอำเภอสารภี"งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558
 
 การประชุม "เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น" <08/02/58>


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ,  ปลัดเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี,  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลยางเนิ้ง  ร่วมประชุม "เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น" ตามโครงการประชาคมเมืองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๒๕ มกราคม-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com