ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <06/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยวิทยากรจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ฯลฯ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช้ความรุนแรง  เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง......

 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม <29/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่พบ อาทิ เช่น ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาการเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ <22/08/56>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖  และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <22/08/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 ภาพกิจกรรม "การทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด" (ตักบาตรเที่ยงคืน) <21/08/56>


นาย มนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด ปลัดอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร้องเพลงธรรมะ โดยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและน้องๆเยาวชนที่มาร่วมทำบุญ ณ เวที่หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com