ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 กิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ลดโลกร้อน ไหว้พระ ๙ วัด ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ <21/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการ "รณรงค์ประหยัดพลังงาน" กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อลดโลกร้อนขึ้น  โดยการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน  เพื่อเดินทางจากบ้านหรือที่พักไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ เป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้ที่เดินทางในระยะใกล้  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้จักรยานประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศฯ โดยนายมูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา.......
 
 ผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน <20/09/56>


จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น“พบปะประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการต่างๆให้ประชาชน และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 รายๆ ละ1,000 บาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค 270 ชุด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มอบถุงยังชีพ 500 บาท จำนวน 30 ถุง
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุม และ ได้มอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารสาวนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนองค์กรเอกชน โดยนายอำเภอสารภี  นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน ได้บรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย,การจัดดอกไม้สดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" <20/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากขึ้น สตรีไทยในยุคปัจจุบัน  จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกด้าน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย, การจัดดอกไม้สด (๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางบเนิ้ง)  และการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)  เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสตรีในด้านการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านรายได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนฯลฯ  
 อำเภอสารภีประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย <17/09/56>


นายโกศล  ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอำเภอสารภี ของสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี โดยมีท่านนายอำเภอสารภี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน เป็นประธานฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น"การทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" <13/09/56>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "งานหัตกรรมการทำโคมล้านนาและตุงล้านนา" เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ว่างงานแลผู้ประสบปัญหาความยากจน  ตลอดจนผู้ที่ต้องการมีอาชีพให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นสร้างธุรกิจระดับชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะกลับไปทำงานในชุมชนได้ สร้างงาน  ประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนที่ยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com