ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า <25/10/59>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภาเทศบาล,  พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ, พนักงานเทศบาล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ส่งโครงการเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
























































































 
 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช <23/10/59>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่



















 
 รองนายกรัฐมนตรีฯ มาตรวจเยี่ยมราชการ <13/10/59>


พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการบริการการแพทย์ปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายคุณวัฒน์ สุคันธกุล นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการฯ และประชาชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมพูดคุยทักทายกับกลุ่มผู้สูงอายูตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง 












































































































 
 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ๕๙ <05/10/59>


เทสบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด "มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" ขึ้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงกิจกรรมของผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  โดยมี ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  









































































 
  "วาระยามเย็น" ประจำเดือนกันยาน ๒๕๕๙ <29/09/59>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงได้เปลียนมาเป็น"วาระยามเย็น" แทน และในครั้งนี้ยังได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน บนบ้านงามตา" ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ชุมชนน่าอยู่ ปี 2559  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง



































 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com