ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ <21/07/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ศูนย์ฯ ICT จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้กลุ่มแม่บ้านและอสม.ฯ <17/07/58>


ศูนย์การเรียนรู้  ict ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต" ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ อสม. เพื่อให้กลุ่ม อสม.และกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มีการใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งเป้นการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถต่อยอดความรู้สู่แนวทางการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจในทักษะการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technologies) ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นทางศูนย์การเรียนรู้ ICT จึงได้กำหนดการอบรมฯ ดังกล่าว  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 การประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร <10/07/58>


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับ  นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ท้องถิ่นอำเภอและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้ยังได้ทำความดีด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ณ สวนสาธารณะริมทางรถไฟสารภี 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ <08/07/58>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ อำเภอสารภี,สถานีตำรวจภูธรสารภี,โรงพยาบาลสารภี,โรงเรียนสารภีพิทยาคม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ <07/07/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com