ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ <17/05/58>


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดระยอง


 
 พิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <12/05/58>


เมื่อวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ  และพีน้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมทำพิธีเปืดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด  ตลอดจนเพื่อให้บริการแก่บุคลากรเทศบาลฯ   และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจลงเล่นสระว่ายน้ำสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง...


 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ <07/05/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 


 
 ดำหัวเจ้าอาวาสวัด ๙ วัด <23/04/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาลฯ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง
ร่วมกันนำของดำหัวเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทั้ง ๙ วัด
ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘


 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ <23/04/58>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com