ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ไหว้พระรับเปิดเทอม <05/06/52> อ่าน 260 ครั้ง


น้องๆเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าไหว้พระและกราบนมัสการพระคุณเจ้าวัดศรีโพธาราม เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ 
 เกาะติดการทำงานกองช่างเทศบาลฯในรอบสัปดาห์ <05/06/52> อ่าน 262 ครั้ง


กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้งออกปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในรอบสัปดาห์ ดังนี้
1. ปรับปรุง และทำความสะอาดบ่อปลาสวนสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6
2. ตัดกิ่งไม้ในซอยตรงกันข้ามสวนสุขภาพเทศบาลฯ
3. ประกอบเต็นท์ และจัดริ้วผ้ารอบองค์ธาตุวัดศรีโพธาราม เนื่องในงานสรงน้ำพระธาตุที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552 ณ วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ 5
(ขอขอบคุณภาพข่าวจากท่านชูเดช เดชชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง)
 
 นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ เช้านี้ <26/05/52> อ่าน 289 ครั้ง


ด้วยอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องบดย่อยใบไม้เอนกประสงค์ ให้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ตำบล โดยในวันนี้ (26/05/2552) งานเริ่มเวลา 10.00 น. โดยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ในครั้งนี้ จากนั้นนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน มอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์แก่กลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านศรีล้านนา-มงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้งโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าฯยังได้มอบพันธ์ปลาให้แก่เกษตรกรในอำเภอสารภีเพื่อนำไปขยายพันธ์ เพาะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ต่อไป ก่อนเดินทางกลับ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ณ แปลงผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้งอีกด้วย
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี <25/05/52> อ่าน 286 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล โดยมีนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพิธี ภายในพิธีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และรองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเหล่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนา เช้าวันที่ 25 พ.ค. 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เสร็จพิธีได้เชิญประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญร่วมรับประทานอาหาร
 
 รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร <20/05/52> อ่าน 284 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธ์ผัก พันธ์ปลา อาหารปลา หมู ไก่ เชื้อเห็ด จากสำนักงานเกษตรอำเภอสารภีเพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านพระนอนป่าเก็ดถี่ หมู่ 4 ตำบลยางเนิ้ง ต่อไป การนี้ นายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยในเขตเทศบาล แก่นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   | 185 |   186   187   188   189   190   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com