ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรม Cooking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <19/02/52> อ่าน 140 ครั้ง


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม Cooking ให้กับเด็กนักเรียน โดยได้ให้เด็กได้ฝึกทำ " ข้าวจี่ " ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ และได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมเล่านิทานโดยผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <15/02/52> อ่าน 162 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา คุณจิราภรณ์ สมสงวน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการเล่านิทานให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ฟังกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

โดย.. กองการศึกษา 
 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2551 <13/02/52> อ่าน 176 ครั้ง


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลสารภีได้เข้าตรวจและให้คำแนะนำกับเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหากเด็กคนใดที่มีปัญหาให้ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปทำการรักษาได้ฟรี ณ โรงพยาบาลสารภี อ.สารภี ในเวลาราชการ

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรม Cooking ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <04/02/52> อ่าน 181 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2552 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรม Cooking เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์จริงโดยได้จัดทำกิจกรรมการทำแซนวิชโดยมี Teacher ISSABELLE ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติมาทำการสอนร่วมกับคุณครูภายในศูนย์ฯ เด็กๆตื่นเต้นและต้องการที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากจึงทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมนี้


โดย.. กองการศึกษา 
 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <02/02/52> อ่าน 184 ครั้ง


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.ทนงศักดิ์ ทิพย์สม และด.ญ.สุภาวิตา อินต๊ะมา ซึ่งเป็นนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งเพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนด้วย

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   | 178 |   179   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com