ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งระหว่างวันที่ 3 -5 พฤษภาคม 2552 <07/05/52> อ่าน 161 ครั้ง


ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างรายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นองค์กรพัฒนาสตรีแม่บ้านในชุมชน ใช้จุดเด่นจากลักษณะภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมมาผนึกกำลังกัน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นควรหวงแหนของดีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาสร้างให้เกิดคุณค่าทางด้านการตลาด เป็นการสร้างจุดยืนทางความคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ของตนเอง และสามารถเลือกเอาข้อดีของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมไทยในทุกด้าน สามารถสร้างเป็นเครือข่าย ยกระดับเป็นองค์กรระหว่างชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือกันในการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนและกลุ่มพัฒนาทักษะสตรีแม่บ้านตำบลยางเนิ้ง

ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งมีความเข้มแข็ง สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ทัศนะและประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มองค์กรชุมชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้งให้มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ และบทบาท หน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สำหรับใช้ในการ
พัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้กลุ่มความก้าวหน้า ทัดเทียมกับหน่วยงานองค์กรชุมชนของตำบล อำเภอ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ
3.เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้าน
4.เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแต่บุคลากรของกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 กิจกรรมงานในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ <01/05/52> อ่าน 165 ครั้ง


เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสร้างสัมพันธืรักภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ และเป็นคนดีภายในสังคม

โดย.. กองการศึกษา 
 เทศบาลฯเชิญร่วมลงนามถวายพระพร <23/04/52> อ่าน 169 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วใลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติและสามัคคี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ปี๋ใหม่เมืองที่ยางเนิ้ง 2552 <21/04/52> อ่าน 160 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภีเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2552 นำโดยปลัดโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภี ตั้งแต่โรงเรียนวัดเวฬุวันถึงลานจอดรถที่ว่าการอำเภอสารภี พร้อมทั้งพี่น้อง ประชาชน จาก 12 ตำบลในอำเภอสารภี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมในวันสงกรานต์และกืจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ <13/04/52> อ่าน 165 ครั้ง


เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ และการเล่นนำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   | 178 |   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com