ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2552 <02/07/52> อ่าน 101 ครั้ง


สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2552 โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ และพุทธศาสนิกชน เริ่มเดินขบวนออกจากวัดแสนหลวง เวลา 13.00 น. มายังบริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปะรำพิธีหล่อเทียน โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 
 ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <30/06/52> อ่าน 97 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานการประชุม 
 ประชุมชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง <26/06/52> อ่าน 97 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ณ วัดเวฬุวัน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 นี้ ในการประชุมได้มีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โดยได้มีการประชาคมผ่านมาแล้วทั้ง ม.1,ม.5และม.7 
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2552 <26/06/52> อ่าน 101 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอสารภี นักเรียน ครู อาจารย์ พี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอสารภี เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยขบวนเริ่มเดินจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ถึงโรงเรียนสารภีพิทยาคม ซึ่งในปีนี้ ขบวนต่อต้านยาเสพติดมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนอย่างมากมาย ทำให้ริ้วขบวนมีความยาวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวอำเภอสารภี ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เช้าวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 
 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา <26/06/52> อ่าน 89 ครั้ง


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้งขึ้น เพื่อที่จะได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ต่อไป
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   | 169 |   170   171   172   173   174   175   176   177   178   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com