ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"วันเด็กแห่งชาติ" <11/01/53> อ่าน 272 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนชาย-หญิง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ ลานเวทีหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

*****ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนชาย*****

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข6 ด.ช.กิตติกรณ์ ถาแดง
เพลงอาปานาเช่ ได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข4 ด.ช.กฤษณะพล มะโนลิ
เพลงคนบ้านเดียวกัน ได้รับเงินรางวัลจำนวน800บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ หมายเลข8 ด.ช.ธนาดล บุญพร
เพลงคาถามหานิยมแต ได้รับเงินรางวัลจำนวน500บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท ได้แก่
หมายเลข3 ด.ช.ชัยชาญ ไพสิฐเบญจพล
เพลงยังรักกันอยู่ไหม

หมายเลข5 ด.ช.การันตี พงษ์พุก
เพลงคาถามหานิยม


*****ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทยุวชนหญิง*****

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข7 ด.ญ.จินด์ศุจี มะโนนึก
เพลงอิจฉา ได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข5 ด.ญ.วราภรณ์ บินฮาซัน
เพลงสาวกาดแลง ได้รับเงินรางวัลจำนวน800บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ หมายเลข3 ด.ญ.จุรีวรรณ จันธิมา
เพลงเปิดใจสาวแต ได้รับเงินรางวัลจำนวน500บาท
พร้อมถ้วยรางวัลของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท ได้แก่
หมายเลข2 ด.ญ.ศศิประภา ยินดีฉัตร
เพลงส้มตำ

หมายเลข6 ด.ญ.รัชฎาภรณ์ วันดี
เพลงเปิดใจสาวแต

 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 <11/01/53> อ่าน 284 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ส่งการแสดงจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดการแสดงเต้นรีวิวล์ประกอบเพลงวิมานดิน , ชุดการแสดงเต้นประกอบเพลงฟาร์มของลุงแมคโดนอล และชุดการแสดงร้องเพลง Que Sera Sera

โดย.. กองการศึกษา 
 ประมวลภาพกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553" <10/01/53> อ่าน 293 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับอำเภอสารภี หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2553 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการละเล่นชิงของรางวัลต่างๆ มากมาย มีขนมและของเล่นแจกให้เด็กๆได้กินและเล่นฟรี มีสไลเดอร์ ให้เล่นฟรีทั้งช่วงเช้าและบ่าย มีรถถังและยุทโธปกรณ์จาก มทบ.33 มาแสดงให้เด็กได้ดูกัน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้เด็กฟรี มอบทุนการศึกษาให้เด็ก และในช่วงกลางคืนยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งได้ให้ความรู้ สร้าง ความสนุกและความสุขให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นกำลังและอนาคตของชาติต่อไป

 
 ประชุมผู้สูงอายุ,ขยะแลกไข่,แจกเบี้ยยังชีพ,เบี้ยพิการ,แจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาว <06/01/53> อ่าน 251 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุข และงานพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่าน สส. กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านกู่เสือ เพื่อดำเนินโครงการขยะแลกไข่ไก่ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ พร้อมกันนี้ยังได้แจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุด้วย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา.........
 
 สวัสดีปีใหม่ 2553…. ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2553 <05/01/53> อ่าน 259 ครั้ง


ท่านมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2553 ทำพิธีสืบชะตาต้นยาง และทอดผ้าป่าดอกเอื้อง.....โดยกองการศึกษา..... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   | 168 |   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com