ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯช่วงปิดภาคเรียน <02/03/54> อ่าน 959 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งมอบอาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง นม ยู เอชที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียนรสจืด จำนวน 51,840 กล่อง เพื่อให้โรงเรียนนำไปแจกเด็กนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน 2/2553 โดยส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน , โรงเรียนวัดศรีโพธาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
 
 กีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ <01/03/54> อ่าน 940 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบธงประจำการแข่งขัน เพื่อรับการเป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลตำบลดอนแก้วและเทศบาลตำบลหนองแฝก ในครั้งต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
 ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "งานถนนคนเดินยางเนิ้ง" <28/02/54> อ่าน 912 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทท้องที่ขึ้น ในงาน "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" ประจำวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการตัดสิน
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายวิทยา กันธวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นายวิโรจน์ ทรวงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นายทิม ศรีสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายศรีทน รินคำ สารวัตรกำนัน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนางกัญธพร สิงคะลิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 
 วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ <22/02/54> อ่าน 856 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลยางเนิ้ง และคณะสงฆ์อำเภอสารภี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล 
  อบต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/02/54> อ่าน 901 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อ.เมือง จ.สตูล มาทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   | 156 |   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com