ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การทบทวนเทศบัญญัติ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ <07/06/62> อ่าน 2,711 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

 
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี <03/06/62> อ่าน 2,865 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภาเทศบาล, นายสมชาติ วงค์ไฝ ปลัดเทศบาล, และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้งอำเภอสารภี  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ") ซึ่งร่วมกันทำความสะอาดถนนสายต้นยาง เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า จัดเก็บป้ายที่ไม่ได้ใช้งาน ๒ ข้างทาง (ถนนสาย ๑๐๖) ตั้งแต่หน้าวัดกู่เสือถึแยกป่าแดด เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี และถนนสาย ๑๐๖ เชียงใหม่ลำพูน
 
 วาระยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม <23/05/62> อ่าน 1,773 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ ความต้องการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "วาระยามเช้า" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒


 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกผักไร้ดิน" <22/05/62> อ่าน 1,286 ครั้ง


วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน ตามโครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ <21/05/62> อ่าน 1,288 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่หลายเส้นทาง ประกอบกับความหลากหลายของผู้พักอาศัย ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ สถานพยาบาล ทำให้การวางแผนรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่ เช่นอัคคีภัย หรืออุบัติภัยทางถนน จำเป็นต้องคำนึงถึงการส่งต่อผู้ป่วย การประเมินสถานการณ์ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลสารภี สถานีตำรวจ ภูธรสารภี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการประสานงานเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและระงับเหตุ สาธารณภัย เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการฝึกในสถานการณ์จำลอง ฝึกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการระงับเหตุ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ถนนสายยางเนิ้ง-ป่าบง เขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   | 15 |   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com