ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร <16/07/53> อ่าน 71 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบตำบลยางเนิ้งขึ้น ซึ่งได้จัดการประชุมและแจกพันธุ์กบให้แก่เกษตรกรเมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553

 
 ขับขี่ปลอดภัย <13/07/53> อ่าน 64 ครั้ง


บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด มอบป้ายรณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย ให้แก่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำไปติดตั้งตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2553 <09/07/53> อ่าน 56 ครั้ง


นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553 ผลการตรวจสุขภาพปรากฏว่า นักเรียนส่วนมากแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีบางส่วนที่เป็นหวัด และได้รับยาพร้อมวิตามินให้ไปทานที่บ้าน ซึ่งคุณครูได้แจ้งผลการตรวจให้กับผู้ปกครองทราบและคอยติดตามผลต่อไป

โดย.. กองการศึกษา 
 มอบเบี้ยยังชีพฯและประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2553 <06/07/53> อ่าน 56 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
 พิธีลงนามซื้อที่ดินเพื่อนำมาสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง <30/06/53> อ่าน 60 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ร่วมลงนามซื้อที่ดิน กับนายเมธา วีระศักดิ์สุริยา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อที่จะนำที่ดินมาสร้างเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ต่อไป.....

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   | 142 |   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com