ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สวัสดีปีกระต่ายทอง ๒๕๕๔ <05/01/54> อ่าน 242 ครั้ง


พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารได้กล่าวให้พรปีใหม่กับพนักงานเทศบาลฯ

 
 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2554 <02/01/54> อ่าน 253 ครั้ง


วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชมรมผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแลกของขวัญให้กับเด็ก และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญชิ้นพิเศษมามอบให้กับเด็กๆ ที่โชคดีอีกด้วย และรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา
 
 พิธีเปิดตลาดสดยางเนิ้ง <28/12/53> อ่าน 256 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ทำพิธีเปิดตลาดสดยางเนิ้งขึ้น โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมด้วยว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ์ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม บุญหมื่น ส.อบจ.เชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมพิธี โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดตลาดและรับปะทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553.....
 
 งานมหกรรมสุขภาพตำบลยางเนิ้งครั้งที่ 3 <24/12/53> อ่าน 235 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ให้นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ”มหกรรมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ครั้งที่ 3” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา…..

 
 จับฉลากแบ่งล็อคจำหน่ายสินค้า <21/12/53> อ่าน 267 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการจับฉลากแบ่งล็อคจำหน่ายสินค้า ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ตลาดเช้ายางเนิ้งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะมีพิธีทำบุญเปิดตลาดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   | 142 |   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com