ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 <26/07/53> อ่าน 74 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี คณะสงฆ์ สถานศึกษา หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตอำเภอสารภี เข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553


 
 กิจกรรมปลูกข้าว <20/07/53> อ่าน 71 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 คุณครู ชมรมผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ได้ทำกิจกรรมปลูกข้าว ในหน่วยการเรียน ข้าวมีคุณค่า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่และได้รับประสบการณ์จริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณบุญช่วย อุปขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นวิทยากรพิเศษ

โดย.. กองการศึกษา 
 ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก และจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปีการศึกษา 2553 <19/07/53> อ่าน 77 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 และร่วมกับ รร.วัดศรีโพธาราม จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กขึ้น เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวเด็ก โดยได้มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสอนหรือสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้

โดย.. กองการศึกษา
 
 "8 สิ่งมหัศจรรย์ยางเนิ้ง" <19/07/53> อ่าน 78 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำเสนอผลงานโครงการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น "8 สิ่งมหัศจรรย์ยางเนิ้ง" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 <18/07/53> อ่าน 75 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี พร้อมคณะสงฆ์ในเขตเทศบาล หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   | 141 |   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com