ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การอบรมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ <24/08/53> อ่าน 75 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....
 
 เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/08/53> อ่าน 84 ครั้ง


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมี นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางทรงพร โกมลสุรเดช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ชุมชน และให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาหาความรู้

โดย.. กองการศึกษา 
 กิจกรรมงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 <13/08/53> อ่าน 87 ครั้ง


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2553 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 มอบเบี้ยยังชีพฯและประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2553 <09/08/53> อ่าน 85 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2553 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน.....
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <01/08/53> อ่าน 82 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับอำเภอสารภี โรงพยาบาลสารภี เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เทศบาลตำบลสารภี เทศบาลตำบลขัวมุง เทศบาลตำบลชมภู เทศบาลตำบลหนองแฝก เทศบาลตำบลไชยสถาน เทศบาลตำบลท่าวังตาล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอสารภี จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ระดับอำเภอ ประจำปี 2553 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   | 140 |   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com