ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste" <17/10/53> อ่าน 99 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานในการมอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste" และ "อาหารปลอดภัย Food Safety" ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านค้าและจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ชมรมผู้สูงอายุสอนนักเรียนศูนย์เด็กเล็กแปรงฟัน <16/10/53> อ่าน 88 ครั้ง


รพ.สารภี ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการ รณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 11.00 - 12.00

โดย.. กองการศึกษา 
 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ จัดอบรม <14/10/53> อ่าน 94 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....
 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <10/10/53> อ่าน 89 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2553 ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา..... 
 ร่วมใจถนนเลียบทางรถไฟปลอดภัย <07/10/53> อ่าน 92 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “ร่วมใจถนนเลียบทางรถไฟปลอดภัย” Big Cleaning Day ขึ้น นำโดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนายกเทศมนตรีฯในเขตอำเภอสารภีและส่วนราชการเข้าร่วมโครงการ ทหารจากค่ายกาวิละพนักงานเทศบาลฯและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล มาช่วยกันทำความสะอาดถนนเลียบทางรถไฟให้สะอาดและปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   | 136 |   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com