ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานยีเป็งยางเนิ้ง <13/11/53> อ่าน 95 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯได้เรียกประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาหารือในการจัดงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
 
 นายกฯร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <10/11/53> อ่าน 96 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมกับคณะองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอสารภี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดา ดิศกุล โดยนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในอำเภอสารภี พร้อมรับมอบนโยบายการบริหารราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา.....

 
 มอบเบิ้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 <05/11/53> อ่าน 94 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา....


 
 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช <24/10/53> อ่าน 98 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอสารภี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายมงคล สุขใส นายอำเภอสารภีเป็นประธานกล่าวนำเพื่อถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

 
 อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น <20/10/53> อ่าน 96 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2553 .... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   | 135 |   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com