ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประกวดวงดนตรี “ISUZU MUSIC CONTEST” <18/12/53> อ่าน 124 ครั้ง


บริษัท ธารา จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดการประกวดวงดนตรี “ISUZU MUSIC CONTEST” ขึ้น ณ งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ยุพิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีม ละมุดพุดดิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีม High Way
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Battery
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Saraveek Man
 
 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล..... <16/12/53> อ่าน 129 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง และเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา..... 
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา... <05/12/53> อ่าน 126 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2553 โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พ่อค้า ร่วมในพิธีฯ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553


 
 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "๕ ธันวามหาราช" <04/12/53> อ่าน 123 ครั้ง


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าิอยู่หัวฯ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง "ถนนคนเดินยางเนิ้ง"

*****ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ*****

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววันทกานต์ หิริรังสรรค์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ นางสาวชฎาภรณ์ เชียงปวน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ปานวิเศษ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวฐานิตา สุขเสวย
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิชชาภา ตุ่นแก้ว
 
 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ <04/12/53> อ่าน 94 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมถนนเลียบทางรถไฟในเขตเทศบาลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   | 133 |   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com