ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประมวลภาพบรรยากาศประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) <19/01/54> อ่าน 97 ครั้ง


 
 ภาพกิจกรรม"ยางเนิ้งสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา" <10/01/54> อ่าน 87 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดงาน"ยางเนิ้งสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 <09/01/54> อ่าน 87 ครั้ง


อำเภอสารภีและเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
-การแสดงต่างๆ ของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-การเล่นเกมส์ต่างๆ ตอบคำถามชิงรางวัล
-การแสดงโชว์ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ
-มีสไลเดอร์เล่นฟรี ทั้งกลางวันและกลางคืน
-แจกอาหารกล่อง นม, ขนม ,และของเล่น ฟรี
-และอื่นๆอีกมากมาย
-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเยาวชน

ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องพาบุตรหลานมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

*****ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ*****

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชมภู หมายเลข ๑๓
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.จิราพูน สีสุก หมายเลข ๒
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธิดา สิงห์คำ หมายเลข ๙
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ศิริโสภา ธรรมวงศ์สา หมายเลข ๓
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.รุ่งนภา อัฐนาค หมายเลข ๘
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 <08/01/54> อ่าน 92 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการทำเภอสารภี เชียงใหม่ โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดฟ้อนล่องน้ำน่าน เต้นประกอบเพลงโอ้ละหนอเชียงใหม่ และภายในงานมีกิจกรรม และของต่างๆ แจกให้เด็กมากมาย

โดย.. กองการศึกษา
 
 กีฬาสีโรงเรียนวัดศรีโพธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <07/01/54> อ่าน 90 ครั้ง


โรงเรียนวัดศรีโพธารามร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2554 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วม และการฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้พี่ๆ และน้องๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   | 131 |   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com