ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ <05/10/61> อ่าน 85 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 
 การประชุม "วาระยามเย็น" ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ <01/10/61> อ่าน 76 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร,
ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเย็น"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน
ประจำเดือน กันยายน  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนอ
๒๕๖๑ อณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง <07/09/61> อ่าน 70 ครั้ง


ปัจจุบันตำบลยางเนิ้ง มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 2,332 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของประชากรทั้งหมด มีทั้งผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลยางเนิ้งเป็นลักษณะแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงต้องไปทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามลำพัง โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเตียงและมีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอทั้งหมด 64 ราย และกระจายครบทุกหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบทั้งร่างกายจิตใจ ตลอดจนสังคมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ มีแนวทางในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม เกิดการดูแลอย่างเท่าเทียมตามความจำเป็นและเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ให้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่อยู่ลำพัง หรือถูกทอดทิ้งเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย การจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นการรวบรวมศักยภาพและผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเป็นเวทีในการแสดงความสามารถตลอดจนเป็นเวทีและการพบปะระหว่างเทศบาลเมืองอย่างนี้กับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อนำความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก <06/09/61> อ่าน 73 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก ซึ่งได้มาดูแนวทางในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ <21/08/61> อ่าน 70 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร,
ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน
ประจำเดือน กันยายน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   | 12 |   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com