ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 <27/08/63> อ่าน 8,001 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ, ความต้องการฯ, และแลกเแลี่ยนความคิดเห็นฯ, "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <24/08/63> อ่าน 17,693 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อรายงานสถานะทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย เงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2563,  รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563,  ประมาณการงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564,   ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563, และให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมร่างโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ในการประชุมครั้งถัดไป  เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 การประชุม Conference การลงระบบข้อมูลกลางของ อปท Info <21/08/63> อ่าน 17,185 ครั้ง


องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสารภี  ร่วมประชุม Conference ซักซ้อมการลงระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <16/08/63> อ่าน 16,785 ครั้ง


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "12 สิงหา" วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <12/08/63> อ่าน 12,679 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ช่วงเช้า..พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ช่วงสาย...ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแฝก  ช่วงค่ำ...พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี  

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   | 10 |   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com