ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 <30/10/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(594_668_pakad.doc)
(594_682_aoy.xls) 
 ผู้แจ้งความจำนงนำสินค้าร่วมจำหน่าย <16/09/52>


ผู้มาแจ้งความจำนงจำหน่ายสินค้าภายในงานตลาดนัดชุมชนฯ "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" ไว้แล้ว สามารถมารับบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า(ชั่วคราว)ภายในงาน และดูแผนผังล๊อคจำหน่ายสินค้า (ติดไว้ที่บอร์ดหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ( 08:00 น.-16:30 น) ยกเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร..0 5332 1420 ต่อ 110 ค่ะ 
 ติดตามข่าวสาร"ถนนคนเดินยางเนิ้ง" <07/09/52>


วันนี้( 9 ก.ย.2552) เวลา 10.00 น. นายมนูญ บูรณพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ให้เกียรติร่วมจับฉลาก และสังเกตการณ์ การจัดแบ่งพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงาน ตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" แก่ผู้ที่ยื่นความจำนงนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย รายละเอียดจะได้นำเสนอในคราวต่อไป 
 ประชาสัมพันธ์งานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <31/08/52>


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
1.พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 วาระที่ 2 , 3 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง , งดออกเสียง จำนวน
3 เสียง
2.พิจารณาเห็นชอบกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2552 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้
2.1 ประเภทถนน จำนวน 13 โครงการ เป็นเงินจำนวน1,663,100.- บาท
2.2 ประเภทเขื่อน จำนวน 14 โครงการ เป็นเงินจำนวน 4,182,900.- บาท
2.3 ประเภทอาคาร จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 823,100.- บาท
2.4 ประเภทค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 850,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,519,200.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ (12 เสียง)


ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 (573_652_re_p sapa.doc) 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับแสดงความจำนงตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ <26/08/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับแสดงความจำนงตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่พื้นที่เทศบาล โดยให้เทศบาลรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2552 เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินผ่านธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5332 1420 ต่อ 103
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   31   32   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com