ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 

   
 
 ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 <17/11/53>

 
 ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง <13/11/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับสมัครผู้ที่จะเข้าประกวดนางนพมาศจำแลง ในงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี 2553 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามวันและเวลาราชการ โทร.053-321420 ต่อ 103

(ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ท้ายข่าวนี้)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ใบสมัครและรายละเอียดการประกวดนางนพมาศจำแลง (775_823_pp.doc) 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 <09/11/53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓
…………………….

ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓นายเอกศิษฐ์ เชาว์ธำรงวรรธน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๓ (776_828_pp.pdf) 
 ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 <30/09/53>


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ได้ที่หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.....

 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2553 <24/09/53>


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการธรรมะสัญจรขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และมุ่งเน้นสนับสนุนพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรำรึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน

***หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนุ่งขาว ห่มขาว
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com