ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
คลังข้อมูล
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 

   
 
 ประมูลทรัพย์หลุด <24/06/52>


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที 4 กรกฎาคม นี้ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชม และประมูลทรัพย์หลุดจำนำตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ 
 การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/06/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองการศึกษาได้การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในการจัดการประชุมสภาเด็กครั้งนี้เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ซึ่งดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างข่าวนี้เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ และน้องๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กฯเทศบาลตำบลยางเนิ้ง น้องๆสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเด็กฯได้ข้างล่างข่าว แล้วส่งไฟล์มาที่ info@theyang.go.th นี้ได้เลยค่ะ ในการประชุมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเข้าร่วมการประชุมของสภาเด็กฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทรศัพท์ 053-321420 ต่อ 107 ค่ะ 
 ประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส <23/06/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีการประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีประธานการประชุม
2. นางสุพรรณ แสวงรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
3. นายวรภพ มุ่งดี นิติกรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กรรมกร
4. นายอนุสรณ์ ยั่งยืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
5. นายบุญช่วย อูปขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
6. นายบุญเลิศ ถาผ่อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง กรรมการ
7. นายสุพจน์ หมวกคำ หัวหน้างานพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ

โดยได้มีการพิจารณาการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยสาเหตุสุดวิสัยอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท รวม 7 ครอบครัว ประกอบไปด้วย

1 นายทองอินทร์ บุญสูง 138 หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง
2 นางราตรี ฟองคำ 143 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
3 นางสุนี สีสัน 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
4 นางหมั้น สมบูรณ์พงค์ 139 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
5 นางฟองจันทร์ ต้นสัสดี 171 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
6 นางเสาวนีย์ หวลทรง 164 หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
7 นายทองดี ไชยกัณทา 133 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง 
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก <18/06/52>


โรงเรียนวัดศรีโพธารามร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 4 ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมีรายละเอียด ดังนี้
เวลา 08.00-12.00 น.
- พิธีเปิด
- แนะนำโครงการ/กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
- สนทนาและซักถามข้อสงสัยพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมสมองกับการเรียนรู้และการบริหารสมอง
เวลา 13.00-16.00 น.
- กิจกรรมตามฐาน 4 ฐาน
- ฐานที่ 1 สนุกกับงานประดิษฐ์
- ฐานที่ 2 การทำขมไทย
- ฐานที่ 3 สร้างสายใยรักษ์ในภาษา
- ฐานที่ 4 สืบสานคุณค่า งานปั้น
- กิจกรรมประเมินผล
- มอบเกียรติบัตร
- พิธีปิด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โทร..053-321-420 ต่อ 107 
 ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 <15/06/52>


ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับมอบหมายให้ดูแล บริหารจัดการ และอำนวยการ ในเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนัดหมายการรับเบี้ยยังชีพในอีกทางหนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการประชุม และมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงประจำเดือนมิถุนายน 2552 ได้ท้ายข่าวนี้ค่ะ


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางการประชุมและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2552 (527_624_meeting062009.xls)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   


Copyright 2005-2014 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com