ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
งานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2552 <18/08/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(569_642_Present.xls) 
 ข่าวสภาเทศบาลฯ <11/08/52>


เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันศุกร์นี้
(ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 และ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ใต้ข่าวนี้ค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำลยางเนิ้ง ครั้งแรก(2552) (566_636_reprot.doc)
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (566_637_mis_ting0809.doc) 
 แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง <29/07/52>


ผู้ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือไปที่ หน้าแบบคำร้องต่างๆ (http://www.theyang.go.th/newsletter.php) กรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบแบบแจ้งความจำนง ส่งได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 หรือมาติดต่อขอรับแบบแจ้งความจำนงได้โดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตั้งกระทู้ถาม หรือ โทร..0 5332 1420 ต่อ 110 ค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานถนนคนเดินยางเนิ้ง (560_632_tanon.gif) 
 กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุด <27/07/52>


สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้กำหนดวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์ที 1 สิงหาคม นี้ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยเริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชม และประมูลทรัพย์หลุดจำนำตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ 
 การประชุมหารือ และเลือกประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <23/07/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการประชุมกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมทั้งเลือกประธานกลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านจาก 8 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วมการประชุมในบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนางสุมิตรา วงค์คำฟูเจริญ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com