ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 งานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔ <01/11/54>


กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔  

วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

ตั้งแต่เวลา  ู๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
- การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี  โดยคณะสงฆ์อำเภอ สารภี

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
                                - การประกวดโคมลอย (ว่าวควัน)
                                - การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

วันเสาร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
เวลา  ๑๖.๐๐ น. - กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง
                                - การแข่งขันว่าวไฟลอดบ่วง
เวลา  ๑๙.๐๙ น. - พิธีเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๔ 
                                   บนเวที ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
                                - การแสดงดนตรี
เวลา  ๒๐.๐๐ น. - การประกวดชายงาม (เพาะกาย)
                                - การแสดงดนตรี
                                - ประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัลการประกวดเพาะกายชายงาม
เวลา  ๒๓.๐๐ น. - เสร็จสิ้นการจัดงาน
 
 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 <25/10/54>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.2 ประจำปี 2555 (918_950_nok.xls)
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.5 ประจำปี 2555 (918_951_nan.xls) 
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๔ <25/10/54>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 (917_947_nan.xls) 
 รายงานการดำเนินงานตามแผนพัสดุประจำปี 2554 <25/10/54>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.3 (916_945_nok.xls)
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผ.ด.6 (916_946_nan.xls) 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔ <04/10/54>


*** ดาวน์โหลดวารสารได้ที่นี่***

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com