ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 

   
 
 ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน เที่ยวชมงาน"ถนนคนเดินยางเนิ้ง" <22/02/53>


ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน เที่ยวชมงาน"ถนนคนเดินยางเนิ้ง"ทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และพบกับการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณลานเวทีหน้าที่ทำการอำเภอสารภี พบกับสินค้ามากมายหลายชนิดที่ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกสรร และเพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าในเขตชุมชนของเทศบาล สินค้าหัตถกรรมต่างๆ ตามแนวทางเศรฐกิจชุมชน เศรฐกิจพอเพียง......

.....(ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายชุดพื้นเมือง).... 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 <19/02/53>


ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27เมษายน 2552 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 มีกำหนด 30วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


(นายเอกศิษฐ์ เชาว์ธำรงวรรธน์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


****ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท้ายข่าวนี้*****


ดาวน์โหลดเอกสาร..
(647_741_pr.pdf) 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2553 <23/12/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย งานพัฒนารายได้ กองคลัง จัดโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2553 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านการชำระภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ตามกำหนด วันเวลา ดังนี้
วัน/เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ วัดเวฬุวัน ม.2 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ วัดแสนหลวง ม.3 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ บ้านกำนัน ม.4 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ วัดศรีโพธาราม ม.5 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ วัดต้นเหียว ม.6 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงเก็บของหมู่บ้าน ม.7 ต.ยางเนิ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 13.00 น. – 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ม.1 ต.สารภี
จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวฯ ที่ไม่สะดวกมาชำระภาษี ณ สำนักงาน
เทศบาลฯ ให้ไปรับบริการได้ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้นี้


**ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท้ายข่าวนี้**

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(617_716_2553.pdf) 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการ <23/11/52>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งดำเนินการให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับทราบโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยผู้พิการอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในการรับเบี้ยความพิการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 - ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 โดยดำเนินงานตามแนวทางวิธีการปฏิบัติตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาสูติบัตรของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.ใบรับรองคนพิการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชน ที่เลขาธิการกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

*สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท้ายข่าวนี้
....โดย..งานพัฒนาชุมชน.....


ดาวน์โหลดเอกสาร..
(606_679_30.pdf) 
 ประกาศจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2553 <18/11/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนพัสดุ ประจำปี 2552 ( ผด.3 งวดที่ 3 และ ผด.6 งวดที่ 2 ) (605_676_nan1.xls)
แผนพัสดุ ประจำปี 2553 ( ผด. 2 และ ผด. 5 ) (605_677_nan2.xls)
ประกาศจัดทำแผนพัสดุประจำปี 2552 (605_678_nok1.doc)
ประกาศจัดทำแผนพัสดุประจำปี 2553 (605_681_nok2.doc)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   | 24 |   25   26   27   28   29   30   31   32   33   


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com