ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า <16/07/61>


เนื่องในวโรกาส  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จะมีพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสารภีจะจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ตกค้างในเขตเทศบาลและทำหมันสัตว์เลี้ยง   โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗๗ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ <07/07/61>


อ่านวารสารคลิ๊กที่นี่ 
 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน <06/07/61>


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เทศบาลจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และข้อมูลการประกอบกิจการ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ระหว่าง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตทราบ และในการนี้ขอประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สำรวจเข้าไปในเคหะสถานเพื่อสอบถามและให้ความร่วมมือตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ข้อมูลการประกอบกิจการ และการถ่ายภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกสำรวจข้อมูลดังกล่าว  โดยสามารถตรวจสอบหลักฐานการเข้าสำรวจของเจ้าหน้าที่จากบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สำรวจ

 
 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <30/04/61>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1864_1875_11111.pdf) 
 ประกาศใช้เเผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2561-2564) <23/02/61>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศใช้เเผนฯ (1831_1786_1.pdf)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com