คำขวัญตำบลยางเนิ้ง "เจ้าพ่อแสนหลวงศักดิ์สิทธิ์ พระนอนวิจิตรเลื่อมใส พัฒนาร่วมมือร่วมใจ ยางใหญ่ยางนายางเนิ้ง"