ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
(28/04/60)
 
๖๐ วันห้ามเผา
(03/03/60)
 
ประกาศ_เรื่อง_นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส----------------------------------------------------- ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกา... (28/02/60)
 
 
 
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ และเวทีเสวนาสัมพันธภาพในครอบครัว ขึ้น เพื่อสร้างเสริมคุณค่าจิตใจ และสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ และเปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับผู้สุงอายุ ให้เกิดความเข้าใจและสานสัมพันธภาพที่เข้มแข็งในครอบครัวต่อไป โดยนายมนูญ บูรณพ... (18/07/60)
 
ภาพกิจกรรมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ (06/07/60)
 
โครงการอบรบสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำข้าวปั้น/ข้าวห่อสาหร่ายพิชซ่าญีปุ่น
โครงการอบรบสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำข้าวปั้น/ข้าวห่อสาหร่ายพิชซ่าญีปุ่น และการทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (02/07/60)
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (09/05/60) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (18/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (22/03/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองพญาคำ) (17/03/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขอทางระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ (11/07/60)
  ((+++ยารักษาโรคแบบดั้งเดิม++)) (29/06/60)
  เหม็นขยะร้านหมูสดข้างโลตัส ยางเนิ้ง (23/06/60)
  ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการพ่นสี ในเขตชุมชน (19/06/60)
  สวนสุขภาพแหล่งมั่วสุม (13/06/60)
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (08/06/60)
  ร้องเรียนเรื่องภารโรงที่ดูแลความสะอาดในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/06/60)
  สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (04/06/60)
  ซอยเข้าออก วันอาทิตย์ กาดนัดโรงเรียนเวฬุวัน (29/05/60)
  แจ้งไฟกิ่งข้างทางดับ (23/05/60)
  รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้าน เชียงใหม่ สันทราย สารภี แม่ริม กทม 092-4637596 คุณ... (14/05/60)
  แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ (09/05/60)
  ขยะขว้างลำเหมือง (28/04/60)
  น้ำไม่ไหล (08/04/60)
  ทางระบายน้ำข้างถนนซอยเทศบาล 24 อุดตัน (05/04/60)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป
ผู้ผลิต. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแม่บ้านหมู่ 6 วัดต้นเหียว.
แชมพูดอกอัญชัญ
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่.
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน แบบองค์รวมวัดต้นเหียว
ผู้ผลิต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นางวิชาดา ปัญญาธนกิจ โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๓๓๙๕๑๓, ๐๕๓-๓๒๑๘๒๔.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านศรีโพธาราม)
ผู้ผลิต. นายบุญยง ต้นพรหม.


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com