ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
"7 สิงหา" ออกเสียงประชามติ
(07/08/59)
 
เข้าพรรษาปีนี้ ลด ละ เลิก อบายมุข
(15/07/59)
 
"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
(08/06/59)
 
 
 
โครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการสร้างอาชีพให้กับชุมชน "การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ" เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่สนใจ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เป็ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข... (25/07/59)
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้งและประชุมคณะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้งและประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (22/07/59)
 
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ไดจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (12/07/59)
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 (05/07/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (04/07/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล และนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ฯลฯ เพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๕๙ (28/06/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อชุดโคมเมทัลฮาไลท์และแขนก้านโคมพร้อมขาจับโยก โดยวิธีตกลงราคา (23/06/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 8 สาย (23/06/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขยะตกค้างไม่มาเก็บ (25/07/59)
  สายไฟฟ้า (06/07/59)
  ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากควันสูบบุหรี่ (... (05/07/59)
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (24/06/59)
  น้ำหมู่2 (21/06/59)
  <script type="text/javascript&qu... (17/06/59)
  รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟส่องถนน หลุดตกจากเหตุล... (02/06/59)
  การจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน (29/05/59)
  ขายหลอดไฟ LED ทุกประเภทจากโรงงานโดยตรง (21/05/59)
  ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ... (20/05/59)
  นำไม่ไหล (18/05/59)
  ความปลอดภัยของคนสารภี (18/05/59)
  การถมลำเหมือง (01/05/59)
  น้ำยางเนิ้งหมู่2 (20/04/59)
  น้ำไม่ไหลเลย (18/04/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 : (11/07/59)
ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ 2559 : (29/06/59)
สถานที่ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ2559 : (29/06/59)


ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
กล่องเอนกประสงค์บุผ้าไหม
หมวก(คาวบอยรีไซด์เคิ่ล)
ผู้ผลิต. คุณรจนา กิติวรรณ .
ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ
ผู้ผลิต. นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ .
โรงงานเตาพระอาทิตย์
ผู้ผลิต. นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง.


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com