ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
(08/06/59)
 
"7 สิงหา" ออกเสียงประชามติ
(08/06/59)
 
อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง...ใกล้เปิดเทอมแล้ว แวะมาใช้บริการกันเยอะๆ นะคะ (03/05/59)
 
 
 
กิจกรรมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-นักเรียน หน่วยงานต่างๆและพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เนิ่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสาร... (26/06/59)
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ย... (23/06/59)
 
เดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลฯ, ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลยางเนิ้ง ได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชน เมื... (16/06/59)
 
 
 
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล และนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ฯลฯ เพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๕๙ (28/06/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อชุดโคมเมทัลฮาไลท์และแขนก้านโคมพร้อมขาจับโยก โดยวิธีตกลงราคา (23/06/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 8 สาย (23/06/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (08/06/59) ..ดูรายละเอียด..
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (08/06/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (24/06/59)
  น้ำหมู่2 (21/06/59)
  <script type="text/javascript&qu... (17/06/59)
  รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟส่องถนน หลุดตกจากเหตุล... (02/06/59)
  การจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน (29/05/59)
  ขายหลอดไฟ LED ทุกประเภทจากโรงงานโดยตรง (21/05/59)
  ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแ... (20/05/59)
  นำไม่ไหล (18/05/59)
  ความปลอดภัยของคนสารภี (18/05/59)
  การถมลำเหมือง (01/05/59)
  น้ำยางเนิ้งหมู่2 (20/04/59)
  น้ำไม่ไหลเลย (18/04/59)
  อากาศเสียแถวแจ่งวัดพระนอนฯ (05/04/59)
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน... (31/03/59)
  ร้องเรียนเรื่องป้ายและการจอดรถ (24/03/59)
อ่านต่อ..
ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ 2559 : (29/06/59)
สถานที่ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ2559 : (29/06/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 : (02/06/59)


ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ขิง+ดอกคำฝอยผงสำเร็จรูป
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
แหนมหมูซี่โครง
ผู้ผลิต. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(หมู่ที่ 4).
สมุนไพรกันยุง
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ฟื้นฟูวัดต้นเหียว.
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม)
ผู้ผลิต. นายบุญยง ต้นพรหม.


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com