ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
๖๐ วันห้ามเผา
(03/03/60)
 
ประกาศ_เรื่อง_นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส----------------------------------------------------- ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกา... (28/02/60)
 
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม มาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้อ... (28/02/60)
 
 
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (07/03/60)
 
ปลุ๋กใจ๋เหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำ ร่วมเวทีเสวนาอู้จ๋า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฝายพญาคำ หลักคิด, แนวทาง. อุปสรรคและความร่วมมือในอนาคต ใน "กิจกรรมปลุ๋กใจ๋เหมืองพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้การ... (26/02/60)
 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลสัญจร
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้ร่วมบูรณาการกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กับอำเภอสารภี โดยได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และให้บ... (24/02/60)
 
 
 
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (22/03/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองพญาคำ) (17/03/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจ้างจัดหาพาหนะ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (13/02/60) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (06/02/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง (18/01/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  กลิ่นขี้หมูบริเวณแถวหน้าวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ (18/03/60)
  เรื่องการเก็บขยะหมู่ที่๔ (20/02/60)
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (15/02/60)
  ร้องเรียนเรื่องเผาใบไม้ ขยะ (04/02/60)
  ขอทราบผล (24/01/60)
  เหม็นขี้ไก่ (12/01/60)
  ตอบกลับหนังสือร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (03/01/60)
  ไฟสัญญานจารจร (28/12/59)
  เสียงดัง (22/12/59)
  ร้านสุราเปิดเพลงเสียงดัง (12/12/59)
  ร้านเกมส์ ข้างคลีนิคหมอวรวุฒิ ตรงข้าม ร้านขายยาจรัญ (28/11/59)
  น้ำที่ใช้แล้ว เจิ่งนองข้างถนน (26/11/59)
  อยากทราบการแบ่งปล่อยน้ำคลองหนองแฝก (11/11/59)
  สุนัขสร้างความรำคาญและไล่กัดผู้สัญจรผ่านไปมา (21/10/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง (10/09/59)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
วัดเวฬุวัน วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วั...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป
ผู้ผลิต. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแม่บ้านหมู่ 6 วัดต้นเหียว.
กล่องไหมสารภี
ผู้ผลิต. นายภาคภูมิ สมพานจันทร์ ,นางนงคราญ คำฟู.
ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง
ผู้ผลิต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง นางสาวฉัตรแก้ว ศรีอ่างขาง โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๕๗๕๔, นายรักษ์ ติยานิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง.
สวนอาหารเฮือนคำ
ผู้ผลิต. นายโกสินธุ สีฝั้น .


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com