ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(19/07/64) ..อ่าน 3,702 ครั้ง
 
งด "กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง"
(16/07/64) ..อ่าน 4,957 ครั้ง
 
ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน กำจัด ขยะมูลฝอย
ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย             พ.ศ. 2559 และให้บริการในการ เก็บ ขน และกำจัด ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติในอัตราขั้นต่ำเดือนละ 20 บา... (09/07/64) ..อ่าน 6,096 ครั้ง
 
 
 
ภาพ "โครงการกิจกรรมผ่าทำหมันสุนัขและแมว"
“โครงการกิจกรรมผ่าทำหมันสุนัขและแมว”🔊ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้จัดทำโครงการกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว โดยไม่คิดมูลค่า เป็นการลดอัตราการเกิดและควบคุมประชากรสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอสารภี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข... (14/07/64) ..อ่าน 368 ครั้ง
 
โครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
(11/07/64) ..อ่าน 404 ครั้ง
 
โครงการอบรมเฝ้าระวังใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลในชุมชนตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
(09/07/64) ..อ่าน 402 ครั้ง
 
 
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู (16/07/64) ..อ่าน 40 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (12/07/64) ..อ่าน 564 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลชมภู (30/06/64) ..อ่าน 693 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และประกาศราคากลาง โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลท่าวังตาลโทร. 053-140981หรือ www.thawangtan.org  (25/06/64) ..อ่าน 1,319 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าบ้านนายบุญช่วย อูปขาว ถ้งหน้าบ้านนายพินิจ หวลจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง (16/06/64) ..อ่าน 573 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ประกาศตามหาสุนัขหาย (21/07/64)
  รถดูโฮม เลี้ยวในที่ห้ามกลับรถ ตรง ซ.2 สันกับตองใต้ (19/07/64)
  ถนนคนเดิน (15/07/64)
  เรื่องการจัดเก็บขยะ (07/07/64)
  รับเลี้ยงเด็ก ฝากเลี้ยง แอบเปิดช่วงโควิด (21/05/64)
  เบื่อน้ำไม่ไหลจะอาบน้ำไปทำงานค่ะ คืออะไรตอบ? (21/05/64)
  พบเจอ รถ กลับรถในจุดห้ามกลับรถ (บ่อยครั้ง) (04/05/64)
  เปิดเพลงเสียงดังมั่วสุมไม่สนโควิค (15/04/64)
  วัดเผาขยะ/ใบไม้ ส่งกลิ่น/ควัน รบกวน (06/04/64)
  จากกระทู้ก่อนเสียงตามสายดังมั่งไม่ดังมั่ง (31/03/64)
  เสียงตามสายดังมั่งไม่ดังมั่งเสียงไม่ชัด (16/03/64)
  แอบปล่อยหมาแล้วไม่ดูแล (14/02/64)
  วัยรุ่นรวมตัวกัน ณ สวนสุขภาพยางเนิ้ง (05/02/64)
  เพื่อนบ้านจอดรถหกล้อมาล้างข้างรั่วหน้าบ้าน (22/12/63)
  ขอแจ้งเรื่องเผาขยะ (09/12/63)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
วัดแสนหลวง บ้านแสนหลวง หมู่ 3 เดิมชื่อว่า แสนหลวงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2339 มีพื้นที่ประมาณ 50-60 ไร่ พระเจ้ากาวิละ เป็นผู้สร้างหมู่บ้านขึ้น ประวัติความเป็นมาจากตำนานเล่าว่า วัดแสนหลวงสร้างด้วยศรัทธา เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับราชการในตำแหน่ง "แสนหลวง" ในสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อปี พ.ศ.2339 เมื่อสร้างเมืองเชียงหมากเสร็จแ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ศรีวรรณาเซรามิกส์
ผู้ผลิต. นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน .
อนงค์โคมลอย
ผู้ผลิต. นางสาวอนงค์ จิตคำ.
โคมไฟ SV.lighting
ผู้ผลิต. นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ .
ร้านอาหารยอดแซบ (สารภี)
ผู้ผลิต. นางสาว นิจวิภา สังข์ทอง .


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com