ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
(28/04/60)
 
๖๐ วันห้ามเผา
(03/03/60)
 
ประกาศ_เรื่อง_นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส----------------------------------------------------- ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกา... (28/02/60)
 
 
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (23/05/60)
 
ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด
ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด คืนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  ปัจจัยที่ได้ เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารวัดมงคลวนาราม (วัดป่าแดด) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ !!! (10/05/60)
 
โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง)
โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลยางเนิ้ง (28/04/60)
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (09/05/60) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (18/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (22/03/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองพญาคำ) (17/03/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  แจ้งไฟกิ่งข้างทางดับ (23/05/60)
  รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้าน เชียงใหม่ สันทราย สารภี แม่ริม กทม 092-4637596 คุณ... (14/05/60)
  แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ (09/05/60)
  ขยะขว้างลำเหมือง (28/04/60)
  น้ำไม่ไหล (08/04/60)
  ทางระบายน้ำข้างถนนซอยเทศบาล 24 อุดตัน (05/04/60)
  กลิ่นขี้หมูบริเวณแถวหน้าวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ (18/03/60)
  เรื่องการเก็บขยะหมู่ที่๔ (20/02/60)
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (15/02/60)
  ร้องเรียนเรื่องเผาใบไม้ ขยะ (04/02/60)
  ขอทราบผล (24/01/60)
  เหม็นขี้ไก่ (12/01/60)
  ตอบกลับหนังสือร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (03/01/60)
  ไฟสัญญานจารจร (28/12/59)
  เสียงดัง (22/12/59)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
วัดต้นเหียว วัดต้นเหียว ประวัติ วัดต้นเหียว ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก่อ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2386 ภายในวัดปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุคือหอพระไตรปิฏก หอธรรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เก็บคัมภีร์ธรรมใบลาน หนังสือประวัติคำสอนและพระไตรปิฎก ซึ่งสันนิษฐานว่าหอพระไตรปิฏกหลังนี้สร้างขี้นพร้อมกับวัดต้นเหียว นอกจากนี้ทางวัดต้นเหียวยังเก็บหลักฐาน...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
แฟ้มหุ้มผ้าไหม
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป
ผู้ผลิต. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแม่บ้านหมู่ 6 วัดต้นเหียว.
น้ำพริกตาแดง
ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ
ผู้ผลิต. นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ .


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com