ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
๖๐ วันห้ามเผา
(03/03/60)
 
ประกาศ_เรื่อง_นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส----------------------------------------------------- ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกา... (28/02/60)
 
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม มาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้อ... (28/02/60)
 
 
 
"๒๔ เมษา" วันเทศบาล
เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา โดยกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"  และเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานพิธี อ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมน... (24/04/60)
 
ประมวลภาพกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๐ (16/04/60)
 
"เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง”
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ และนวัตกรรมของดีเทศบาล ภายใต้ชื่อ”เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่  นำโดย ดร.จำ... (02/04/60)
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (18/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/04/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งและทาสีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (22/03/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ (ลำเหมืองพญาคำ) (17/03/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจ้างจัดหาพาหนะ รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (13/02/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  น้ำไม่ไหล (08/04/60)
  ทางระบายน้ำข้างถนนซอยเทศบาล 24 อุดตัน (05/04/60)
  กลิ่นขี้หมูบริเวณแถวหน้าวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ (18/03/60)
  เรื่องการเก็บขยะหมู่ที่๔ (20/02/60)
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (15/02/60)
  ร้องเรียนเรื่องเผาใบไม้ ขยะ (04/02/60)
  ขอทราบผล (24/01/60)
  เหม็นขี้ไก่ (12/01/60)
  ตอบกลับหนังสือร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (03/01/60)
  ไฟสัญญานจารจร (28/12/59)
  เสียงดัง (22/12/59)
  ร้านสุราเปิดเพลงเสียงดัง (12/12/59)
  ร้านเกมส์ ข้างคลีนิคหมอวรวุฒิ ตรงข้าม ร้านขายยาจรัญ (28/11/59)
  น้ำที่ใช้แล้ว เจิ่งนองข้างถนน (26/11/59)
  อยากทราบการแบ่งปล่อยน้ำคลองหนองแฝก (11/11/59)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
วัดเวฬุวัน วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วัดเวฬุวันเป็นวัดท่องเที่ยวเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วั...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
แฟ้มหุ้มผ้าไหม
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
กระเป๋าสตางค์(ผลิตภัณฑ์ของฝากรีไซด์เคิ่ล)
ผู้ผลิต. คุณรจนา กิติวรรณ.
ยาหม่องเสลดพังพอนตัวเมีย
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ชื่นใจ๋
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com