ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
รับชำระภาษีนอกสถานที่
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ (28/02/60)
 
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม มาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้อ... (28/02/60)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๐
(10/01/60)
 
 
 
ศูนย์ ICTฯจัดอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดการอบรม เรื่อง "การตัดจ่อวีดีโอเบื้องต้นโดยโปรแกรม  Sony Vegas Pro 11" ตามโครงการบริการคอมพิวเตอร์เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ให้แก่กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และกลุ่มที่สน... (10/02/60)
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ  และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ  พร้อมกันนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ดำเนิน &... (07/02/60)
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (26/01/60)
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (06/02/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง (18/01/60) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 (11/01/60) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 9 โครงการ (11/01/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สารภี (05/01/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  เรื่องการเก็บขยะหมู่ที่๔ (20/02/60)
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (15/02/60)
  ร้องเรียนเรื่องเผาใบไม้ ขยะ (04/02/60)
  ขอทราบผล (24/01/60)
  เหม็นขี้ไก่ (12/01/60)
  ตอบกลับหนังสือร้องเรียนจากทางเทศบาลตำบลย... (03/01/60)
  ไฟสัญญานจารจร (28/12/59)
  เสียงดัง (22/12/59)
  ร้านสุราเปิดเพลงเสียงดัง (12/12/59)
  ร้านเกมส์ ข้างคลีนิคหมอวรวุฒิ ตรงข้าม ร้... (28/11/59)
  น้ำที่ใช้แล้ว เจิ่งนองข้างถนน (26/11/59)
  อยากทราบการแบ่งปล่อยน้ำคลองหนองแฝก (11/11/59)
  สุนัขสร้างความรำคาญและไล่กัดผู้สัญจรผ่าน... (21/10/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเ... (10/09/59)
  เหม็นกลิ่นและควันหมูปิ้ง (05/09/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 : (04/01/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 : (07/12/59)


วัดต้นเหียว วัดต้นเหียว ประวัติ วัดต้นเหียว ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ก่อ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2386 ภายในวัดปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุคือหอพระไตรปิฏก หอธรรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เก็บคัมภีร์ธรรมใบลาน หนังสือประวัติคำสอนและพระไตรปิฎก ซึ่งสันนิษฐานว่าหอพระไตรปิฏกหลังนี้สร้างขี้นพร้อมกับวัดต้นเหียว นอกจากนี้ทางวัดต้นเหียวยังเก็บหลักฐาน...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
โคมไฟ SV.lighting
ผู้ผลิต. นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ .
ลูกประคบสมุนไพร
ผู้ผลิต. ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวมวัดต้นเหียว .
ฟาร์มกบลุงตั๋น
ผู้ผลิต. นายวีรยศ อูปขาว.
บ.เชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟูดส์
ผู้ผลิต. เจ้าของกิจการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ: คุณณิชารีย์ เชาว์ธำรงวรรธ์.


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com