ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
เทศบัญญัติฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดเป็นเงินจำนวน 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนผ่านไปยังแม่ของเด็กซึ่งสามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้... (02/10/58)
 
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเทศกาลต้นไม่ใหญ่เมืองเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และลานกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี (17/09/58)
 
"Bike For Mom" ปั่นเพื่อแม่
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓พรรษา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/08/58)
 
 
 
ประชุมพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ... (05/10/58)
 
การประชุม "วาระยามเย็น"
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเย็น" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (25/09/58)
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานควา... (25/09/58)
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (30/09/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง (17/09/58) ..ดูรายละเอียด..
สอบราคาจ้างบุคลากรทางการแพทย์ (14/09/58) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างทำรถโดยสาร ( รถรางบรรทุกโดยสารเอนกประสงค์ ) (ครั้งที่ 2) (08/09/58) ..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (07/09/58) ..ดูรายละเอียด..
 
  ไฟกิ่งดับมาหลายวันแล้ว (21/09/58)
  เหม็นกลิ่นยาสูบ (14/09/58)
  เสียงไร้สาย (07/09/58)
  รบกวนตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุดคร... (03/08/58)
  ทดสอบการตอบกระทู้ (17/07/58)
  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี... (02/07/58)
  ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ (13/06/58)
  โครงการประชาสัมพันธ์ การใช้ทรัพย์กรไม่ให... (29/04/58)
  ขยะ (21/04/58)
  ท่อระบายน้ำสูงกว่าถนนทำให้น้ำท่วมขังหน้า... (30/03/58)
  ลำน้ำแห้งไม่มีน้ำใส่สวนลำไย (23/03/58)
  เหม็นกลิ่นสี (21/03/58)
  เผาขยะและสุมไฟในช่วงหัวค่ำ-ตลอดทั้งคืน เ... (26/01/58)
  เทศบาลเข้ามาดู หลอดไฟหลังวัดกู่เสือไม่ติ... (17/01/58)
  ขอให้เทศบาลเข้าไปตรวจสอบ การทิ้งเศษขยะบร... (17/01/58)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน 2557 : (02/06/57)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2557 : (02/06/57)
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
น้ำพริกตาแดง
โคมไฟ SV.lighting
ผู้ผลิต. นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ .
โลชั่นกันยุง
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.
บริษัทเอสประทีป เอ็กพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต (ของตกแต่งบ้าน)
ผู้ผลิต. คุณสุรินทร์ เดอร์ซิงห์ (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2015 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com