ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ออมสินแจกเงินประเดิมบัญชีเด็กแรกเกิดรอยต่อ 2 แผ่นดิน 1,099 บาท ถึง 31ต.ค. 60
ขอให้ท่านที่มีบุตรหลานที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2แผ่นดิน   คือเกิดในวันที่ 13 ตุลาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 6.52 น. จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม  2559 เวลา 1.53 น. คนละ 1,099 บาท  โดยสามารถติดต่อขอรับทุนประเดิมนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.60 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ (15/09/60)
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(07/09/60)
 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
(05/09/60)
 
 
 
การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ
การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (09/09/60)
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน กันยายน
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (07/09/60)
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน &... (29/08/60)
 
 
 
รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง (24/08/60) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัดฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง (22/08/60) ..ดูรายละเอียด..
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ (18/08/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง จำนวน 2 โครงการ (16/08/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขายส่งอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไอที Gadget ทุกชนิด ราคาถูก (20/09/60)
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (20/09/60)
  หมอชูยารักษาโรค (18/09/60)
  " ทำอย่างนี้ก็ได้หรือ " (02/09/60)
  ลาดยางถนน แต่ลาดไม่เต็มถนน จะลาดเพื่ออะไร??? (02/09/60)
  ร้านข้าวเหนียวเทน้ำแช่ข้าวลงถนน (01/09/60)
  สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (28/08/60)
  ร้องทุกข์วัยรุ่นมั่วสุมหน้าร้านเกมส์ (15/08/60)
  น้ำหมู่2ขุ่นดำบ่อย (04/08/60)
  ขอทางระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ (11/07/60)
  ((+++ยารักษาโรคแบบดั้งเดิม++)) (29/06/60)
  เหม็นขยะร้านหมูสดข้างโลตัส ยางเนิ้ง (23/06/60)
  ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการพ่นสี ในเขตชุมชน (19/06/60)
  สวนสุขภาพแหล่งมั่วสุม (13/06/60)
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (08/06/60)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
ถนนสายประวัติศาสตร์มีชีวิต ประมาณปี พ.ศ. 1837 พญามังรายทรงสถาปนาเวียงกุมกามให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา แต่เนื่องจากเวียงกุมกามเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ จึงย้ายมาอยู่ที่เวียงเชียงใหม่ ซึ่งทำเลที่ตั้งเหมาะสมกว่าในอดีตการคมนาคมระหว่างเชียงใหม่เวียงกุมกาม เวียงหริภุญไชยและอาณาจักรอื่นๆ จะใช้แม่น้ำปิงเป็นหลัก ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำปิงเปลี่ยนร่องน้ำจากเดิมไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเวียงกุมก...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
กระเป๋าสตางค์(ผลิตภัณฑ์ของฝากรีไซด์เคิ่ล)
ผู้ผลิต. คุณรจนา กิติวรรณ.
เรือนทิพย์ รีสอร์ท
ผู้ผลิต. พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง .
ร้านอาหารยอดแซบ (สารภี)
ผู้ผลิต. นางสาว นิจวิภา สังข์ทอง .
กาแฟสารภี
ผู้ผลิต. สถานที่ผลิต / จำหน่าย: ตรงข้ามกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอสารภี สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวริศรา วงศ์เนตร (แวว) .


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com