ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในดวงใจ ล้อมข้าวเลข ๙
ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในดวงใจ ล้อมข้าวเลข ๙กิจกรรม “รวมพลังสารภี ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ” วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของนายอุดม อภิชัย (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง)“เพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกัน”*** การแ... (22/11/59)
 
เปิดให้บริการจุดรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เปิดให้บริการจุดรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และจัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคายุติธรรม เป็นการแบ่งเบาภาระของชาวนา และแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในเบื้องต้น   โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอีก... (08/11/59)
 
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ  2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (30/10/59)
 
 
 
“รวมพลังสารภี ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ”
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอสารภี ทหาร ตำรวจ พลเรือนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกร กว่า ๒๐๐ คน ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลข ๙ ด้วยต้นข้าวไรซ์เบอร์รี และประชาชนร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจสีดำล้อมรอบเ... (24/11/59)
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (24/11/59)
 
รวมพลังแห่งความภักดี
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีฯ  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมพิธี  "รวมพลังแห่งความภักดี"  ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปี... (22/11/59)
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (30/11/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง (15/11/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (14/11/59) ..ดูรายละเอียด..
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตราโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง (21/10/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (05/10/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  ร้านเกมส์ ข้างคลีนิคหมอวรวุฒิ ตรงข้าม ร้... (28/11/59)
  น้ำที่ใช้แล้ว เจิ่งนองข้างถนน (26/11/59)
  อยากทราบการแบ่งปล่อยน้ำคลองหนองแฝก (11/11/59)
  สุนัขสร้างความรำคาญและไล่กัดผู้สัญจรผ่าน... (21/10/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเ... (10/09/59)
  เหม็นกลิ่นและควันหมูปิ้ง (05/09/59)
  ต้นไม้บ้านข้าง (03/09/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขายของกีดกวางการจราจร (23/08/59)
  เรื่อง ขายของกีดขวางการจราจร (16/08/59)
  จะตรวจเช็คสิ่งก่อสร้างว่ารุกล้ำลำเหมืองไ... (12/08/59)
  รบกวนสอบถามเรื่องการขายของถนนคนเดินค่ะ (07/08/59)
  ทวงถามการจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน ของปากซ... (03/08/59)
  ขยะตกค้างไม่มาเก็บ (25/07/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนตุลาคม 2559 : (07/11/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกันยายน 2559 : (07/11/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 : (05/09/59)


ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ตะโก้เผือก , ตะโก้แห้ว
ผู้ผลิต. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 4.
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
ผู้ผลิต. นางผ่องพรรณ สมสงวน.
สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง
ผู้ผลิต. กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่ .
แชมพูดอกอัญชัญ
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่.


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com