ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงานในเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
"งดเผาในที่โล่ง"
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "งดเผาในที่โล่ง" ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย (19/04/59)
 
ขอเชิญเที่ยวงาน "ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๕๙
(07/04/59)
 
การชำระภาษีประจำปี 2559
  งานพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ขอเชิญท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ยื่นแบบและชำระภาษี ดังนี้ ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากยื่นแบบพ้นกำหนดมีความผิดตาม  มาตรา ๔๖  แห่ง  พ... (29/02/59)
 
 
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ย... (28/04/59)
 
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (26/04/59)
 
พิธีรดน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งทั้ง ๙ วัด ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ (21/04/59)
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 (04/04/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31/03/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศให้เช่าพื่นที่จอดรถ โดยวิธีประมูล (30/03/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ครั้งที่ 3)และต่อเติมอาคารสำนักงาน(ครั้งที่ 2) (30/03/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบน้ำสำหรับสวนสาธารณะสถานีรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง (29/03/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  น้ำยางเนิ้งหมู่2 (20/04/59)
  น้ำไม่ไหลเลย (18/04/59)
  อากาศเสียแถวแจ่งวัดพระนอนฯ (05/04/59)
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงิน... (31/03/59)
  ร้องเรียนเรื่องป้ายและการจอดรถ (24/03/59)
  แคมป์คนงานก่อสร้างต่างด้าว (14/03/59)
  อยากได้เพลงของเทศบาลยางเนิ้ง (04/03/59)
  "ขอเชิญอบรม ""Excel สำหรั... (03/02/59)
  ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการ... (11/01/59)
  ร้านเกม หน้าร้านขายยาจรัญเภสัช (29/12/58)
  กลิ่นรบกวนจากการเผาเตาอั่งโล่ (14/12/58)
  แคมป์คนงานก่อสร้างต่างด้าว (09/12/58)
  เอากรวยและรถเข็นมาตั้งบนถนนกีดขวางรถ (07/12/58)
  ไฟกิ่งโครงการบ้านพรสวรรค์ หลังองค์การโทร... (01/12/58)
  แอบเผาตอนหัวค่ำ บริเวณหมู่4 บ้านพระนอนป่... (29/11/58)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2559 : (11/04/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 : (10/03/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2559 : (15/02/59)


เวียงกุมกาม ข้อมูลทั่วไป เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ร้องยาวเซรามิค
ผู้ผลิต. นางแสงหล้า เครือสาร .
ยาหม่องเสลดพังพอนตัวเมีย
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านศรีโพธาราม)
ผู้ผลิต. นายบุญยง ต้นพรหม.
วัดมงคลวนาราม/ วัดป่าแดด


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com