ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(08/08/59)
 
"7 สิงหา" ออกเสียงประชามติ
(07/08/59)
 
เข้าพรรษาปีนี้ ลด ละ เลิก อบายมุข
(15/07/59)
 
 
 
"วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้แล... (24/08/59)
 
ศูนย์ฯ ICT ชุมชน จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมมือถือเพื่อการสื่อสารในยุค ปัจจุบัน ให้แก่กลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมมือถือเพื่อการสื่สารในยุคปัจจุบัน มีการใช้โปรแกรมมือถือโดยการสนทนาด้วยข้อความ เสียง แล... (22/08/59)
 
"๑๒ สิงหา มหาราชินี ๕๙"
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนว... (12/08/59)
 
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (23/08/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (23/08/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (นมยูเอชที ชนิดกล่อง) (17/08/59) ..ดูรายละเอียด..
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ จ.15/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน รวม 3 โครงการ (15/08/59) ..ดูรายละเอียด..
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ จ.12/2559 ลว.2 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 10 โครงการ (15/08/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขายของกีดกวางการจราจร (23/08/59)
  เรื่อง ขายของกีดขวางการจราจร (16/08/59)
  จะตรวจเช็คสิ่งก่อสร้างว่ารุกล้ำลำเหมืองไ... (12/08/59)
  รบกวนสอบถามเรื่องการขายของถนนคนเดินค่ะ (07/08/59)
  ทวงถามการจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน ของปากซ... (03/08/59)
  ขยะตกค้างไม่มาเก็บ (25/07/59)
  สายไฟฟ้า (06/07/59)
  ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากควันสูบบุหรี่ (... (05/07/59)
  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ (24/06/59)
  น้ำหมู่2 (21/06/59)
  <script type="text/javascript&qu... (17/06/59)
  รบกวนเปลี่ยนหลอดไฟส่องถนน หลุดตกจากเหตุล... (02/06/59)
  การจอดรถบังสายตาขณะข้ามถนน (29/05/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 : (09/08/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 : (11/07/59)
ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ 2559 : (29/06/59)


เวียงกุมกาม ข้อมูลทั่วไป เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
แหนมหมูซี่โครง
ผู้ผลิต. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(หมู่ที่ 4).
ร้องยาวเซรามิค
ผู้ผลิต. นางแสงหล้า เครือสาร .
ลูกประคบสมุรไพร
ผู้ผลิต. ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวมวัดต้นเหียว .
กลุ่มรองเท้านินจา
ผู้ผลิต. นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ).


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com