ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
 
 
ตรวจสอบอีเมล์
 
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(08/08/59)
 
เข้าพรรษาปีนี้ ลด ละ เลิก อบายมุข
(15/07/59)
 
"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
(08/06/59)
 
 
 
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๒๑
นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (23/09/59)
 
ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้งศึกษาดูงานจังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการผ่อนคลายด้านร่างกายและจิตใจ เกิดการพัฒนาเ... (15/09/59)
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงานฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา... (10/09/59)
 
 
 
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพิมพ์สารภี หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง (16/09/59) ..ดูรายละเอียด..
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/59) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (29/08/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (23/08/59) ..ดูรายละเอียด..
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (23/08/59) ..ดูรายละเอียด..
 
  เครื่องพิมพ์เช็ต,เครื่องใช้สำนักงาน (29/09/59)
  เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน (29/09/59)
  (++รวบรวมจากทีมงานประสบการณ์ตรง++)แนวข้อ... (28/09/59)
  (++สนามสอบจริง++)แนวข้อสอบพนักงานค้นคว้า... (28/09/59)
  เครื่องพิมพ์เช็ค (23/09/59)
  (++Update ล่าสุด++)แนวข้อสอบนักจัดการงาน... (22/09/59)
  (++ออกชัวๆๆ++)แนวข้อสอบผู้จัดการศูนย์ OS... (22/09/59)
  ความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเ... (10/09/59)
  เหม็นกลิ่นและควันหมูปิ้ง (05/09/59)
  ต้นไม้บ้านข้าง (03/09/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขยะที่เกิดจากงานถนนคนเดินวันเสาร์ (28/08/59)
  ขายของกีดกวางการจราจร (23/08/59)
  เรื่อง ขายของกีดขวางการจราจร (16/08/59)
  จะตรวจเช็คสิ่งก่อสร้างว่ารุกล้ำลำเหมืองไ... (12/08/59)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 : (05/09/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 : (09/08/59)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 : (11/07/59)


ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ลำไยผลสำเร็จรูป
ผู้ผลิต. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหมู่ 6 วัดต้นเหียว.
กล่องเอนกประสงค์บุผ้าไหม
โคมประดับ
ผู้ผลิต. นายสุทัศน์ ยะยอด .
วัดมงคลวนาราม/ วัดป่าแดด


Copyright 2005-2016 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com