ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
(14/10/64) ..อ่าน 10 ครั้ง
 
วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๗ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
อ่านวารสารคลิกที่นี่_วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๗ ประจำเดือน  กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (05/10/64) ..อ่าน 5 ครั้ง
 
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี ที่ 567 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก บ้านไชยสถาน ต.ป่าบง
(04/10/64) ..อ่าน 73 ครั้ง
 
 
 
ตรวจคัดกรองโควิดด้วยชุดตรวจATK ให้กับแม่ค้าพ่อค้า และผู้ที่รับบริการที่ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง กำนันผู้ใหญ่-บ้านตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจATK ให้กับแม่ค้าพ่อค้า และผู้ที่รับบริการที่ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน 239 ราย  สรุป...ผลเป็นลบทุกคนไม่พบการติดเชื้อ (30/09/64) ..อ่าน 3,758 ครั้ง
 
"คนดีศรียางเนิ้ง"ตามโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร"คนดีศรียางเนิ้ง"ตามโครงการคัดเลือกคนดีศรียางเนิ้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยนายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับส... (23/09/64) ..อ่าน 2,349 ครั้ง
 
“หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน บนบ้านงามตา” ตามโครงการน่าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ประจำปี 2564
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติมอบป้ายประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้แก่ ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, และรางวัลชมเชยตามลำดับ แด่ผู้เข้าร่วมการประกวด “หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน  บนบ้านงามตา” ตามโครงการน... (23/09/64) ..อ่าน 2,046 ครั้ง
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) (14/10/64) ..อ่าน 3,296 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ เทศบาลตำบลท่ากว้างโทร.053-019699 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการwww.takwang.go.th (08/10/64) ..อ่าน 6,956 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ (06/10/64) ..อ่าน 7,119 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางสาธารณะซอยพระนอน 3/1 หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง (06/10/64) ..อ่าน 7,088 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (03/09/64) ..อ่าน 7,803 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ไฟกิ่งในซอยเสีย (07/10/64)
  เรียนท่านนายก มนูญ บูรณพัฒนา (ภารโรงอยู่ไหน???) (04/10/64)
  แจ้งถนนชำรุดหมู่ที่ 1 เป็นหลุมเป็นบ่อ สืบเนื่องจากที่เคยแจ้งไป และกองช่างรั... (28/09/64)
  ผู้มีความเสี่ยงสูง อยู่ช่วงระหว่างกักตัว14 วัน (13/09/64)
  ระบบเสียงตามสาย (09/09/64)
  ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลยางเนิ้งช่วยตัดต้นไม้ที่รุกล้ำเข้าไปในบ้านของบุคค... (03/09/64)
  แจ้งถนนชำรุด เป็นหลุมน้ำขัง หมู่ 1 บ้านกู่เสือ (31/08/64)
  ประกาศตามหาสุนัขหาย (21/07/64)
  รถดูโฮม เลี้ยวในที่ห้ามกลับรถ ตรง ซ.2 สันกับตองใต้ (19/07/64)
  ถนนคนเดิน (15/07/64)
  เรื่องการจัดเก็บขยะ (07/07/64)
  รับเลี้ยงเด็ก ฝากเลี้ยง แอบเปิดช่วงโควิด (21/05/64)
  เบื่อน้ำไม่ไหลจะอาบน้ำไปทำงานค่ะ คืออะไรตอบ? (21/05/64)
  พบเจอ รถ กลับรถในจุดห้ามกลับรถ (บ่อยครั้ง) (04/05/64)
  เปิดเพลงเสียงดังมั่วสุมไม่สนโควิค (15/04/64)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
เวียงกุมกาม ข้อมูลทั่วไป เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
เรือนทิพย์ รีสอร์ท
ผู้ผลิต. พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง .
น้ำมันเขียว
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ชื่นใจ๋
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
ผู้ผลิต. นายสมภัค กันธิยะ.


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com