ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  (07/08/62) ..อ่าน 217 ครั้ง
 
ตารางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือน สิงหาคม
(01/08/62) ..อ่าน 219 ครั้ง
 
กำหนดการแจกเบี้ยประจำเดือนสิงหาคม 2562
(26/07/62) ..อ่าน 387 ครั้ง
 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. พ... (12/08/62) ..อ่าน 281 ครั้ง
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางนา
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากยางนา เพื่อขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ ภายใต้ศักยภาพชุมชน การทำสบู่และถ่านดูดซับกลิ่นจากใบยางนา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (05/08/62) ..อ่าน 241 ครั้ง
 
รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ITA
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนในระดับสูง เพื่อยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและมีผลคะแนนในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำหลักการมีคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติแล... (02/08/62) ..อ่าน 278 ครั้ง
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (01/08/62) ..อ่าน 357 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (09/07/62) ..อ่าน 664 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (30/06/62) ..อ่าน 355 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/62) ..อ่าน 355 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ (30/05/62) ..อ่าน 1,376 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ขอช่วยตัดต้นไม้ (14/08/62)
  ชี้แจง กรณีมีผู้ร้องเรียน เรื่อง การครอบครองที่สาธารณะ (13/08/62)
  กาดแลงยางเนิ้ง (11/08/62)
  รถเก็บขยะ (30/07/62)
  รถเก็บขยะ (23/07/62)
  น้ำหมู่บ้านเป็นอะไรหรอค่ะ ปัญหาเรื่องน้ำน่าเบื่อมาก (07/07/62)
  กฎ กติกา มารยาท (01/07/62)
  ไม่ต้องมาซื้อบ้านอยู่ทีนี้นะบอกเลยน้ำจัญไรมาก (01/07/62)
  น้ำไม่ไหลอีกละโอ้ยยยหมู่บ้านอะไรเนี้ย (01/07/62)
  หญ้าข้างทางยาวมากแล้ว (26/06/62)
  ยุ้งเยอะ ท่อน้ำตัน (26/05/62)
  น้ำไม่ไหลก็ไม่เคยจะแจ้งล่วงหน้า (18/05/62)
  สอบถามเรื่องการทำรางระบายน้ำและถนนในซอยหนองฟาน (16/05/62)
  หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ (14/05/62)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : (05/06/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : (02/05/62)
 
ดอกเอื้องบานที่ยางเนิ้ง
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
น้ำมันเขียว
ผู้ผลิต. กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ชื่นใจ๋
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน แบบองค์รวมวัดต้นเหียว
ผู้ผลิต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นางวิชาดา ปัญญาธนกิจ โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๓๓๙๕๑๓, ๐๕๓-๓๒๑๘๒๔.
ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง
ผู้ผลิต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง นางสาวฉัตรแก้ว ศรีอ่างขาง โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๕๗๕๔, นายรักษ์ ติยานิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง.


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com