ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำรายงานการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน งบแสดงผลการดำเนินการ และงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (290_2083_finance 9-61-.PDF) ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (290_2084_Finance-61..PDF) ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (290_2100_income-expen 61.PDF) ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (290_2133_001-62.PDF) ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (290_2134_002-62.PDF) ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (290_2135_003-62.PDF) ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) (290_2136_001-62.PDF) ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 (290_2180_Jan62.PDF) ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (290_2214_feb62.PDF) ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 (290_2218_Mar62.PDF) ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) (290_2219_2-62.PDF) ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 (290_2265_004-62.PDF) ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (290_2294_CPA 61.PDF) ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 (290_2295_finance 61.PDF) ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (290_2317_finance 5-62.PDF) ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (290_2426_finance 6-62.PDF) ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (290_2436_finance 7-62.PDF) ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (290_2450_finance 8-62.xlsx) ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 (290_2474_Sep 62.pdf) ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีพ.ศ. 2562 (290_2475_4-62.pdf) ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (290_2489_finance.62-5.pdf) ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (290_2493_finace.62.pdf) ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (290_2494_finance.10.63.pdf) ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (290_2507_finance11-62.PDF) ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 (290_2508_finance12-62.PDF) ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (290_2509_finance T1-63.PDF) ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 (290_2530_finance.1.63.pdf) ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (290_2534_Audit 2562.pdf) ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (290_2542_ppt.finance.2.63.pdf) ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (290_2601_finance.3.63.pdf) ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีพ.ศ. 2563 (290_2602_finance.R-2.63.pdf) ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 (290_2607_finance.4.630003.pdf) ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (290_2623_finance 5-630001.pdf) ดาวน์โหลด 237 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (290_2693_finance6-63.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (290_2702_finance 8-630001.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (290_2729_finance 8-63.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com