ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

คำอธิบายภาพ

ขนาด                  เป็นตรารูปวงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๕  เซนติเมตร

รูปลักษณะ           ภาพดวงตราประจำเทศบาล

ขอบบน   มีอักษร  “เทศบาลตำบลยางเนิ้ง”

ขอบล่าง  มีอักษร  “จังหวัดเชียงใหม่”

ตรงกลางขอบ  มีรูปต้นไม้  เป็นรูปต้นยางพันด้วยผ้าเหลือง  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลยางเนิ้ง  และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

สัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

เป็นรูปต้นยางพันด้วยผ้าเหลือง  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาล  ซึ่งอยู่ในตำบลยางเนิ้ง  ดังกล่าว

ต้นยาง 

หมายถึงสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ
อำเภอสารภี  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ซึ่งเกี่ยวพันกับตำบลยางเนิ้ง  ซึ่งแต่เดิมอำเภอสารภี  คืออำเภอยางเนิ้ง  

ผ้าเหลืองพันรอบต้นยาง 

หมายถึงการบวชต้นยาง  เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่
ต่อไป  ป้องกันมิให้ถูกทำลาย เป็นการปลูกจิตสำนึกของคนให้รักต้นไม้  ซึ่งเป็นความเชื่อของคน
ในท้องถิ่น

 

 

  
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com