ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (196_919_2Pan3pee.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (196_920_3Panpower.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (196_921_Para.xls) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (196_922_Paragrafp.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (196_923_Paragrafp2.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โครงสร้างกองการศึกษา (196_924_Paragrafp3.pdf) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
โครงสร้างกองคลัง (196_925_Paragrafp4.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โครงสร้างกองช่าง (196_926_Paragrafp5.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (196_927_Paragrafp6.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล (196_928_Paragrafp7.pdf) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งพนักงานเทศบาล (196_929_Report.xls) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ (196_930_Account.xls) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง 
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com