ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2549-2553)

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1. การแก้ไขปัญหาความ

ยากจนยาเสพติดและผู้มี

อิทธิพล

1.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและวิสาหกิจหมู่บ้าน มุ่งสู่ธุรกิจขนาดย่อม(SME)

1.3 รณรงค์ปลุกพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

1.4 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล

1.5 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

2. ด้านการศึกษา การกีฬา

การศาสนา และ วัฒนธรรม

2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เน้นการให้บริการที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

2.2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาสุขภาพพลานามัย และส่งเสริมการเล่นกีฬา

2.3 ส่งเสริมบทบาทผู้นำองค์กรชุมชนที่มีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรม และการศาสนา

2.4 ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมในชุมชน

3. ด้านการสาธารณสุขและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 การสร้างสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโรคติดต่อ

3.2 พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดบริการด้านสาธารณสุข

3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการพัฒนา โครงสร้าง

พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และการ

วางผังเมือง

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ระบบคมนาคมขนส่ง ให้สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่

4.2 พัฒนาระบบจราจรให้มีมาตรฐาน

4.3 ปรับปรุงและพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

4.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

4.5 พัฒนาการใช้ที่ดิน ระบบการวางผังเมือง และความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และ

การท่องเที่ยว

5.1 สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.2 บำบัดและจัดการขยะ

5.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านความมั่นคง

ความปลอดภัย การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความสงบ

6.1 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 สร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

7.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และ

เสริมสร้างระบบราชการให้มีความโปร่งใส

7.3 สนับสนุนให้ประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในทางการเมืองการบริหาร

7.4 ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com