ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นางศุภิกา ภาตะนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายไกรวุฒิ แก้วใหม่
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวอาทิตตยา หลวงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายบัญชา กัณธรรม
ลูกจ้างประจำ
คนงานประจำรถขยะ
นายนิวัฒน์ แสงบุญ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางดวงรดา ศรีอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิพันธ์ ใจสม
คนงาน
นายสมิง นันตา
คนงาน
นายสุกิจ ชัยเนตร
คนงาน
นายสมศักดิ์ ตนบุญ
คนงาน
นายวิเชียร จันทร์เกิด
คนงาน
นายเฉลิมพล ตนบุญ
คนงาน
นางสาวกันยา ตนบุญ
คนงาน
นายอาสา ทรายมูล
คนงาน
นางสาวกรรณิการ์ วุฒิสวัสดิ์รักษ์
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
นางสาวพรรณทิพา สิงห์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางพรสุดา อภิวงค์งาม
คนงาน

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com