ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
 
นายดำรง พื้นผา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเสกสรร ผิวศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางมัณฑนา บุญยะสมภพ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวศิริลักษณ์ ดวงฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววีนัส นามน้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางปวีณา นุชสวาท
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางบุษบา แสงปัญญา
คนงานทั่วไป
นางสาวสิริทร ราชคิด
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
นางสาวอาภัสรา ไมรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
นางสาววรรณิภา บุญเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจตุรพร ชมภูรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายพรอนันต์ อินปั๋น
คนงานทั่วไป

  
 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com